Innledning

Emnet Instrument 1 - Tangent/gitar, vokal, ensemblepraksis, gehør, rytmikk, live elektronikk - skal bidra til å gi studenten erfaring og opplæring i å spille instrumenter, stemmebruk, å gjenkjenne og gjengi intervaller og rytmer, ensemblespill og live elektronikk. Det skal styrke kunnskapen og refleksjonen rundt bruk av musikalske virkemidler, samt evner til å fremføre eget materiale alene eller i ensemble.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om ulike instrumenter, stemmebruk, ensemblepraksis, live elektronikk og øvingsmetodikk, samt fremføringspraksis knyttet til disse
 • har kunnskap om ulike spillemessige teknikker
 • har kunnskap om ulike musikalske parametere, eksempelvis: melodikk, harmonikk, rytmikk, dynamikk, sound, tekstur og musikalsk dramaturgi
 • har kunnskap om formatert musikk med sine rammer og behov
 • har kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid innen utøvende musikalsk praksis

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utøve musikk, individuelt eller i ensemble, til ulike formater og stilistiske uttrykk
 • kan gjenkjenne, beskrive og gjengi vesentlige musikalske trekk i forespilt materiale
 • kan analysere og reflektere rundt egen og andre sin musikkutøvelse og justere utøvende praksis gjennom veiledning
 • kan improvisere musikalsk over gitte rammer
 • kan utøve musikk ut fra både tekstlig, konseptuelt og formmessig utgangspunkt
 • kan innhente og bruke musikkeksempler og KU for å belyse og løse musikalske problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende sin instrument-, stemme- og utøverkompetanse i låtskrivings- og produksjonsprosess
 • kan anvende improvisatoriske teknikker og strategier for å la seg bli motivert og inspirert til å skrive musikk
 • kan møte og kommunisere med ulike aktører som jobber innen eller opp mot musikkutøvelse
 • kan planlegge og gjennomføre musikalske prosesser der man ivaretar de ulike utøvernes interesser, behov og rettigheter
 • kan kommunisere om estetiske kvaliteter i musikk

Emnet inngår i

Bachelor i låtskriving og produksjon

Læringsaktiviteter

Undervisning gis gjennom veiledning, gruppearbeid, ensemblepraksis, workshops, forelesning og strukturerte oppgaver. En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av studentens egenøving. Tidsrammen på 90 timer undervisning og veiledning fordeles slik:

Instrument og vokal: 45 timer

Ensemblepraksis og live elektronikk: 15 timer

Forelesning og workshops: 30 timer

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 90 timer

Selvstudium - 47,5 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 260 timer

Gjennomføring av eksamen - 2,5 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Personlig instrument. Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett. Tilgang til egnede lokaler.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell utøvende eksamen (kan gjennomføres i gruppe, individuell karaktersetting)

Varighet: 25-30 minutter 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 80 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen (gehøreksamen)

Varighet: To timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 20 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet vil være en ressurs for videre utøvelse og fordypning i låtskrivingsemnene, produksjonsemnene og instrumentemnene ved LOP. Det anbefales at studenten har grunnleggende ferdigheter på et eller flere instrument.