Innledning

Dette emne fokuserer primært på kommunikasjonen bedriften har med sine kunder og det som kalles interessenter, altså grupper i samfunnet det er spesielt viktig at bedriften har goder relasjoner til. Sentrale temaer vil Public Relation, kommunikasjon under kriser, identitet, image og omdømme.

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Introduksjon til skolens arbeids-, undervisnings- og vurderingsformer
 • Kreativ markedskommunikasjons grunnleggende teori og begreper
 • Kreativitet som drivkraft i dramaturgi og strategisk arbeid
 • Gjennomgang av kreative produkter
 • Grunnleggende teori knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid
 • Ulike former for og tilnærminger til kommunikasjonsbegrepet
 • Begreper og analysemodeller i kommunikasjonsstrategien
 • Planlegging og gjennomføring av strategier
 • Kunnskap om og analyse av målgrupper
 • Sosiokulturell kontekst
 • Introduksjon til emnet merkevarebygging

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har kunnskap om markedskommunikasjonens ulike målsetninger relatert til atferd, kommunikasjon og påvirkning
 • har kunnskap om kreativitetens rolle i markedskommunikasjon og strategisk tenkning
 • har kunnskap om målgrupper og valg av virkemidler
 • har kunnskap om situasjonsanalyse
 • har en forståelse av hva som er kreative produkter
 • kjenner til grunnleggende terminologi og teorier innen massekommunikasjon og merkevarer.
 • har kunnskap om informasjonsinnhenting, kildekritikk og metodebruk.
 • kjenner til grunnleggende terminologi og teorier innen massekommunikasjon og merkevarer.

Ferdigheter

Studenten...

 • er i stand til gjennomføre en analyse av en situasjon eller problemstilling og utvikle en kommunikasjonsstrategi som ivaretar mål og rammebetingelser definert i oppdraget.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan formidle og argumentere for markedskommunikasjonens betydning og rolle i definerte prosjekter samt som et strategis orientering for organisasjoner og virksomheter.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, gruppearbeid og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Initiering av kundecase gjennomøres i emneperioden.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt