Innledning

Fokus i emnet og undervisningen vil være knyttet til faktorer som inngår i psykososialt arbeidsmiljø og hva som skaper et godt arbeidsmiljø.

Emnet skal gi studenten en innføring i psykologisk teori i et organisasjons- og arbeidsmiljøperspektiv. Temaer som blir tatt opp er:

 • psykososialt arbeidsmiljø
 • jobbholdninger og trivsel på arbeidsplassen
 • personlighet og mangfold
 • ulike tilnærminger til begrepet motivasjon
 • mellommenneskelig kommunikasjon og den gode medarbeidersamtalen
 • stressteorier
 • mobbing 
 • omstilling
 • persepsjonspsykologi og attribusjonsteorier
 • fordommer og diskriminering
 • mellommenneskelige konflikter og konfliktløsning
 • forskning rundt arbeidsgrupper og team

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om og begrepsforståelse for sentrale arbeidspsykologiske temaområder 
 • har innsikt i hvordan mennesker handler individuelt og i grupper i organisasjoner 
 • har kunnskap i temaer som motivasjon og jobbengasjement, persepsjon og attribusjonsteorier, personlighet, kommunikasjon, stress, gruppepsykologi, mangfold, konflikt og konflikthåndtering
 • har kunnskap om grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner som personalleder
 • kan skriftlig kunne redegjøre for sentrale begreper og teorier innenfor arbeidspsykologien
 • kan identifisere problemområder i organisasjoner
 • kan foreslå tiltak ut fra aktuell forskning på arbeidspsykologi for å håndtere identifiserte problemområder

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utveksle synspunkter, erfaringer og formidle teorier knyttet til arbeidslivet med andre, med bakgrunn i kunnskap om arbeidsmiljø og psykologi
 • har innsikt i relevante faglige problemstillinger knyttet til hvordan mennesker i organisasjoner fungerer individuelt og i grupper

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. Det vil også gjennomføres et simuleringscase (TENK).

Det forventes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeksamen

Varighet: 48 timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt