Innledning

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kompetanse i analyse av audiovisuelle fortellinger, som filmer og tv-programmer. Emnet gir analytisk kompetanse som studenten skal kunne bruke i utvikling av egne praktiske prosjekter og til videre utvikling av generell filmforståelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om relevante metoder for lesning av bilder og audiovisuelle fortellinger
  • kan finne ny eller utvidet kunnskap om emnet
  • har kjennskap til kildesøk for å finne ny eller utvidet kunnskap om emnet
  • kan gjengi kunnskap om metoder for lesning av bilder og audiovisuelle fortellinger

Ferdigheter

Studenten...

  • kan benytte kunnskap om metode for lesning av bilder og audiovisuelle fortellinger til å analysere en film eller et tv-program

Generell kompetanse

Studenten...

  • har generell analyseforståelse og kan drøfte analytiske problemstillinger i grupper

Emnet inngår i

Bachelor i film og TV

Bachelor i lyddesign

Læringsaktiviteter

Teoretiske forelesninger and øvelse i analyse

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer

Selvstudium - 100 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 35 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: En uke 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et grunnemne som legger teoretisk grunnlag for de praktiske emnene.