Innhold

Nervesystemet

 • overordnet oppbygning og funksjonell av nervesystemet
 • nervecellenes oppbygning og ledning av aksjonspotensialet
 • sentralnervesystemets oppbygning og funksjon
 • det autonome- og perifere nervesystemets oppbygning og funksjon

Sansene

 • fellestrekk ved sansesystemet
 • de ulike sansene (kroppssansene, smerte, lukt, smak, hørsel, likevekt og syn)

Muskelfysiologi

 • inndeling og kjennetegn av de ulike typene muskelceller
 • skjelettmuskulaturens oppbygning og virkemåte med spesiell fokus på kontraksjonsmekanismen og regulering av kraftutvikling

Sirkulasjonssystemet:

 • sirkulasjonssystemets oppgaver
 • sirkulasjonssystemets oppbygning
 • sirkulasjonssystemets funksjon med spesiell fokus på regulering av blodtrykk

Temperaturregulering

 • Hva er normal kroppstemperatur
 • Kroppens varmebalanse
 • Regulering av kroppstemperaturen

Skjelett- og muskelanatomi (overekstremiteter)

 • anatomisk terminologi knyttet til overekstremitetene
 • knokler og ledd i overekstremitetene
 • utspring, feste, funksjon og blod- og nerveforsyning til de viktigste musklene i overekstremitetene

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for nervesystemets generelle oppbygning og funksjon
 • kan gjøre rede for kjemisk kommunikasjon mellom nerveceller
 • kan beskrive ryggmargens oppbygning, inndeling og funksjon
 • kan beskrive hjernens oppbygning, inndeling og funksjon
 • kan forklare hvordan nervesystemets oppbygning og funksjon påvirker muskel-skjelettsystemet
 • kan beskrive oppbygningen av og funksjonen til de ulike sansesystemene
 • kan beskrive inndeling og kjennetegn ved de tre ulike typene av muskelvev
 • kan gjøre rede for kontraksjonsmekanismen i de forskjellige typene muskulatur
 • kan gjøre rede for energiomsetningen i skjelettmuskelfibrene
 • kan gjøre rede for de forskjellige typene muskelarbeid
 • kan gjøre rede for sirkulasjonssystemets oppgaver
 • kan skissere og beskrive hjertets og blodårenes oppbygning og funksjon
 • kan forklare hva blodtrykk er og hvilke faktorer som påvirker blodtrykket
 • gjøre rede for hvilke mekanismer som ligger til grunn for en jevn kroppstemperatur

Ferdigheter

Studenten...

 • viser praktiske ferdigheter i identifisering av viktige strukturer i anatomiske preparater av hjerte-karsystemet og nervesystemet
 • behersker basale teknikker innenfor topografisk overflateanatomi
 • kan navngi knoklene i overekstremitetene og viktige strukturer knyttet til muskelutspring og feste på humane preparater
 • kan navngi utspring, feste, leddpåvirkning, samt blod- og nerveforsyning for de viktigste enkeltmusklene på overekstremiteten

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan arbeide kunnskapsbasert og være i stand til å reflektere kritisk over egen fagutøvelse
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov for å sikre livslang læring
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i akupunktur

Årsenhet i grunnmedisin

Læringsaktiviteter

Forelesninger, individuelt arbeid og gruppeundervisning i anatomi.

Anbefalt tidsbruk

280 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (3 studenter)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen

Varighet: To timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

* Gilroy AM, MacPherson BR, Schünke M, Schulte E, Schumacher U, Zeberg H. mfl. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 3. utg. New York; Stuttgart: Thieme; 2017. 737 s. [99 sider. Kap. 20-23. ISBN: 9781626235229]

*Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG, Toverud KC. Menneskekroppen: fysiologi og anatomi. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. [140 sider. Kap. 4, 5, 7, 8, 9. ISBN: 9788205348073.]

Olav S, Egil H, Øystein VS. Menneskets fysiologi. 2. utg. Gyldendal akademisk; 2014. [Kap 18. ISBN: 9788205423411. 22. sider. Legges ut av emneansvarlig i Canvas.]

*Boken benyttes også i andre emner

Samlet sidetall/pensum

249 sider

Anbefalt litteratur

Widmaier EP, Raff H, Strang KT. Vander's human physiology: the mechanisms of body function. 14. utg. New York: McGraw-Hill; 2014. 707 s. ISBN: 9781259251108.