Innledning

Studieåret er pedagogisk bygget opp som en tilegnelse av og oppøving i grunnleggende teknikker og redskaper for skuespillerfaget, hvor praktiske handlinger speiler en teoretisk innsikt.

I arbeidet med Skuespillfag i praksis 1 bygger studenten beredskap for å kunne fremstille troverdige sceniske situasjoner, og kunne bli selvdreven i forberedelse til en rolle. Studenten introduseres for Stanislavskis grunnleggende skuespillermetode og den fysiske skuespillerteknikken Viewpoints, og arbeider med seg selv som instrument. I det første semesteret arbeider studenten metodisk med å bygge opp sine ferdigheter i sansning og observasjon og innlevelse, slik at fantasien stimuleres.

Gjennom oppgaver, tekster og veiledning arbeider studenten med å lete etter en rolles fysiske liv og bevegelser på scenen, samt med å finne og formulere en rolles mål i små sceniske enheter. Studenten bruker metoden for handlende analyse til å foreslå en karakters indre prosesser og fysiske liv og prøver ut dette i et scenemiljø. Studenten skal tilegne seg en arbeidsetikk som bygger på forståelsen av de høye arbeidskravene for skuespillere, samt på evnen til samarbeid, kunnskapsdeling og respekt for andres bidrag.

Avhengig av aktiviteter ved andre institutt ved Høyskolen Kristiania kan studentene introduseres for skuespillerarbeid foran kamera, eller delta i  kortere samarbeidsprosjekter med andre avdelinger ved høyskolen

Undervisningen foregår i hel klasse og små grupper.

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten skal

  • ha grunnleggende kunnskap om Stanislavskis skuespillermetode

  • kjenne til fagbegreper i grunnleggende skuespillerarbeid og forklare disse

  • ha grunnleggende kunnskap om Viewpoints som en teknikk for ensemblearbeid

Ferdigheter - kandidaten skal

  • vise ferdigheter i å skape en scenisk situasjon ved hjelp av Viewpoints

  • vise ferdigheter i å gjennomleve en scene, med og uten tekst, og med presisjon i uttrykket

  • vise evne til å arbeide systematisk med oppbygging av en scene

Generell kompetanse - kandidaten skal

  • vise ferdigheter i ensemblearbeid, herunder kunne bidra til felles sceniske løsninger

  • kunne gjøre begrunnede valg av sceniske virkemidler

  • kunne dokumentere og formidle refleksjoner, erfaringer og scenisk utprøving på hensiktsmessige måter

Emnet inngår i

Bachelor i skuespill 

Læringsaktiviteter

I sentrum av læringsarbeidet står instruksjon og veiledning, i kombinasjon med refleksjon over egen scenisk prestasjon. Undervisningen gis som introduksjonskurs og workshops ved faste- og gjestelærere. Avhengig av aktivitetene ved andre utdanningsprogram ved Høyskolen Kristiania kan studentene delta i tverrfaglige prosjekter av kort varighet.

Etter visningen skal sensoratet gi en muntlig oppsummerende (summativ) vurdering av den enkelte students sceniske prestasjoner slik disse fremkommer under eksamen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 115 timer Selvstudium - 210 timer Forberedelse og gjennomføring av eksamen med selvstendig trening, veiledning (individuelt/grupper/klasse) og eksamensvisning - 75 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til pc/mac for skriftlige besvarelser

 Treningstøy 

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet 1 

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 80 % deltakelse i undervisningen i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis.

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatoriske aktiviteter i henhold til frister i Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og praksis for å få lov til å avlegge eksamen. Studenter som ikke har fått godkjenning kan gjenta aktivitet ved neste ordinære gjennomføring.   

 

Obligatorisk aktivitet 2 

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)  

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i Retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Utøvende individuell eksamen (eksamen gjennomføres i grupper men det gis individuell karakter)

Varighet: 60 minutter 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelser

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Lik vurderingsform som ved ordinær eksamen med en varighet på 30 minutter. Kontinuasjon gjennomføres individuelt.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk grunnemne som henger sammen med de øvrige skuespillfaglige emner i første studieår, ved at Læringsutbyttet fra Stemme, tale og sang 1 og Bevegelse og dans 1 løpende tas i bruk i det praktiske arbeidet med sceniske prestasjoner.

De erfaringer studenten gjør i praksisemnene holdes opp mot emnet Metode og danner grunnlag for refleksjon over eget arbeid, for på denne måten å bidra til at studenten gradvis bygger opp sin egen praksisteori.