Innledning

Emnet skal bidra til å gi studenten større musikalske og tekniske ferdigheter på sitt hovedinstrument, og øke studentens forståelse for instrumentets egenart og uttrykksmuligheter. Emnet skal bidra til å utvikle både håndverksmessige kvalifikasjoner og kunstnerisk særpreg, samt sette studenten i stand til å kunne fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering på en stadig mer selvstendig basis.

Studenter velger i dette emnet mellom hovedinstrumentene vokal, gitar, tangent, bass, trommer, blåseinstrumenter og live elektronikk (strykeinstrumenter vil også kunne vurderes).

Emnet bygger på kvalifikasjoner vist i opptaksprøven og på det Læringsutbytte som oppnås i eget hovedinstrument gjennom studiearbeidet. Emnet er praktisk utøvende.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sitt instruments funksjoner i ulike musikalske sammenhenger
 • har kunnskap om sitt instrument både musikkhistorisk og i samtid

Ferdigheter

Studenten...

 • kan vise bruk av sitt instrument i ulike stilretninger innenfor populærmusikk
 • behersker en grunnleggende og fleksibel instrumentalteknikk
 • kan anvende en hensiktsmessig øvingsmetodikk
 • kan holde seg orientert innen musikalsk utvikling omkring eget instrument

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan vise refleksjon omkring egne valg og arbeidsprosess
 • kan kommunisere om estetiske kvaliteter i musikk
 • kan vise grunnleggende kreativitet og ferdigheter i improvisasjon
 • kan holde seg oppdatert i musikkproduksjon med eget instrument
 • kan vise kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og tradisjon

Emnet inngår i

Bachelor i populærmusikk

Læringsaktiviteter

En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av egenøving på instrumentet. Det gis følgende former for undervisning:

 • individuell undervisning (45 min/uke)
 • gruppeundervisning / fellestimer (2 x 45 min/uke)

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 90 timer

Egenøving - 300 timer

Studentarbeid med refleksjonsnotat og hjemmeeksamen - 10 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Personlig instrument. Tilgang til øvingslokaler.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av et refleksjonsnotat som må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: To uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

Avtales mellom student og hovedinstrumentlærer, tilpasset den enkelte students særpreg og progresjon.

Merknader

Det vil gjennom begge semestre bli gitt kontinuerlig, muntlig formativ vurdering som tar utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsen og hver enkelt students faglige utvikling. Emnet undervises i 1. og 2. semester, og videreføres med Hovedinstrument 2 i 3. og 4. semester og Hovedinstrument 3 i 5. semester. Studenten avslutter med en eksamenskonsert i slutten av 5.semester.