Innledning

Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan idrett har blitt en betydelig samfunnsaktør. Relevant i denne sammenheng er utviklingen av organisering og ledelse av idrett i bred forstand. På den ene siden betyr det en historisk gjennomgang av idrettens utvikling i det 20. og 21. århundre, der "den norske idrettsmodellen" er spesielt vektlagt. På den andre siden betyr det fokus på organisasjonsmodeller, ledelsesformer, strategi og interessenthåndtering av for eksempel sponsorer, media, og andre aktører.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hva slags mening individer og grupper danner gjennom idretten
 • kjenner til hvilke enheter, kulturer, strukturer og mekanismer i samfunnet som regulerer forholdet mellom idrett og andre sektorer i Norge og internasjonalt
 • har kunnskap om de særskilte organisasjons- og ledelsesformene og kulturene som idretten kjennetegnes av
 • har kunnskap om makt- og samarbeidsforholdet mellom idrettsorganisasjoner, media og politikk
 • har kunnskap om fagområder, modeller og teorier innen idrettsorganisatoriske studier
 • har kunnskap om hvilke økonomiske utviklingstrekk idretten kjennetegnes av

 

Ferdigheter

Studenten...

 • har faglig fundert innsikt i hvordan idretten har vokst frem som en betydelig samfunnsaktør, i Norge og internasjonalt.
 • har innsikt i hvordan en idrettsorganisasjon drives, enten man jobber i en idrettsorganisasjon eller med en idrettsorganisasjon
 • kan bruke en helhetsforståelse av forholdet mellom idrettsorganisasjoner, -utøvere og -interessenter for å unngå interessentkonflikter
 • forstår hva som er spesielt med "den norske idrettsmodellen" når det gjelder relasjonene mellom frivillige, organisatorer, og ledere
 • kan bistå særlig norske idrettsledere i arbeidet med "den norske idrettsmodellens" utfordringer når det gjelder kommersialisering, politiske omstendigheter og helsefremmende arbeid

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan tenke kritisk om praksiser og strategier innenfor organisasjon og ledelse av idrett
 • kan redegjøre historisk og sosiologisk for forholdet mellom idrett og andre sektorer i samfunnet

Emnet inngår i

Bachelor i helse- og idrettsledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger (24 timer), casearbeid, dokumentarfilmvisning, besøk på Norges Olympiske Museum på Lillehammer og andre aktuelle idrettshistoriske steder samt gruppearbeid

Anbefalt tidsbruk

Ca 200 timer

Undervisning/veiledning: 30 %

Selvstudier: 40 %

Eksamensforberedende arbeid: 30 %

Arbeidslivstilknytning

Studentene vil gjennom undervisningen bli introdusert til reelle/aktuelle case med nær tilknytning til emnets pensum. En av øktene går med til besøket på Norges Olympiske Museum, mens en annen økt vil tilegnes en gjesteforeleser fra idretts-Norge.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)*

Varighet: 48 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.