Innledning

Emnet tilbyr studenten en generell grunnleggende praktisk-teoretisk innføring til musikkproduksjon i studio. Studenten skal lære om musikkstudioets lydutstyr, dets virkemåte og hvordan utstyret virker sammen. Studenten presenteres for grunnleggende teknikker og metoder knyttet til både innspilling, miks og mastring av musikkproduksjoner. Gjennom praktiske øvinger, prosjektarbeid og eget arbeid skal studenten tilegne seg grunnleggende ferdigheter i musikkstudio. Lydbearbeidingsprogrammet Pro Tools står sentralt i den praktiske gjennomføringen av emnet, og det offisielle kurset Pro Tools 101 Pro Tools Fundamentals 1 inngår i undervisningen.

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten skal

  • ha grunnleggende kunnskap om musikkstudioets lydutstyr og virkemåte, samt grunnleggende teknikker og metoder knyttet til innspilling, miks og mastring av musikkstudioproduksjoner.

  • ha grunnleggende kunnskap om vanlige funksjoner i lydprogrammet Pro Tools

Ferdigheter - kandidaten skal

  • til en viss grad kunne anvende og redegjøre for produksjons-utstyr, -teknikker, og metoder relatert til musikkstudioarbeid

  • reflektere over egen faglig utøvelse, og justere denne under veiledning

Generelle kompetanser - kandidaten skal

  • ha grunnleggende innsikt i vanlige problemstillinger i musikkproduksjon

Læringsaktiviteter

Undervisningen er i stor grad tilrettelagt med en veksling mellom forelesninger og praktiske gruppeundervisninger i studio eller i en av skolen Mac-lab¿er. Studentene har også tilgang til 4 musikkstudioer og 2 Mac-lab¿er ut over skolens ordinære åpningstid i både ukedager og helger. Studentens selvstudium, både gjennom egne undersøkelser og praktisk arbeid i skolens studioer eller tilsvarende, anses som en sentral del av emnets læringsaktiviteter for å få et godt læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 90 timer
Selvstudium - 288 timer
Studentarbeid med prosjekter - 0 timer
Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 16 timer
Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 6 timer
Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Studieprogrammet benytter lydsoftwaren Pro Tools gjennomgående i det meste av undervisningen. Det er sterkt anbefalt at studenten har egen datamaskin med programvaren Pro Tools for egenarbeid utenom skolens fasiliteter. Studenten må ha egne harddisk(er) for lagring av lydfiler i forbindelse med studiearbeidet og egne holetelefoner for undervisning i skolens Mac-lab.

Obligatorisk aktivitet

For å fremstille seg til eksamen er det et krav at kandidaten har

  • gjennomført og bestått en individuell studiosertifiseringstest (dette er også et krav for at den enkelte student skal kunne benytte høyskolens studioer utenom ordinær undervisning)

  • gjennomført og fått godkjent et innspillingsprosjekt i studio

  • levert og fått godkjent en mikseoppgave

Eksamen

Eksamen i emnet gis i form av to selvstendige deleksamener, som beskrevet nedenfor.

En skriftlig individuell eksamen (75 %) under tilsyn med en varighet på 5 timer. Ingen hjelpemidler.

En skriftlig individuell eksamen (25%) som dekker innholdet i Pro Tools 101 Pro Tools Fundamentals I. Eksamen avvikles som en multiple choice prøve, og gjennomføres i en av skolens Mac-lab¿er. Varighet 60 minutter. Ingen hjelpemidler

Karakterskala: A - F der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter og F er stryk.

Vurderingskriterier

Se Læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.


I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Ingen.