Innledning

Emnet gir studenten en grunnleggende teoretisk forståelse av akustiske prinsipper, analog og digital lyd samt grunnleggende elektriske størrelser. Emnet inneholder også et kurs i loddeteknikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten skal

  • ha kunnskap om lydbølgers egenskaper, herunder resonans og overtonerekker

  • ha en grunnleggende forståelse for modulasjonsprinsipper for lyd

  • ha grunnleggende kunnskap om prinsipper for digital lyd

  • ha kunnskap om grunnleggende prinsipper, lover og komponenter relatert til likestrøm og vekselstrøm

Ferdigheter - kandidaten skal

  • kunne foreta beregninger av lydbølgers egenskaper, verdier på en desibelskala og summering av ulike kilder

  • kunne beregne grunnleggende elektriske størrelser som 230V/400V en- og trefas effektberegninger

  • kunne anvende og redegjøre for grunnleggende begreper innen digital lydbehandling

  • kunne utføre enkle loddeoperasjoner

Generell kompetanse - kandidaten skal

  • relatere fagstoffet til lydarbeid for på denne måte bedre kunne diskutere og vurdere lydutstyr og produksjoner på teknisk grunnlag, forstå fagteknisk litteratur, artikler og forskningsrapporter

Læringsaktiviteter

Emnet er i hovedsak basert på forelesning i klasserom. I tillegg gis det praktisk gruppeundervisning i loddeteknikk. Undervisningen foregår løpende gjennom hele semesteret.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 42 timer
Selvstudium - 150 timer
Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 0 timer
Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 8 timer
Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Ingen.

Eksamen

Eksamen gis som selvstendige deleksamener som beskrevet nedenfor.

En skriftlig individuell eksamen (25 %) i delemnet Grunnleggende bølgeteori. Varighet 2 timer. Ingen hjelpemidler.

En skriftlig individuell eksamen (25 %) i delemnet Grunnleggende digital lydteori. Varighet 2 timer. Ingen hjelpemidler.

En skriftlig individuell eksamen (25 %) i delemnet Signalkilder og desibel. Varighet 2 timer. Ingen hjelpemidler.

En skriftlig individuell eksamen (25 %) i delemnet Grunnleggende elektroteknikk. Varighet 2 timer. Ingen hjelpemidler.

Hjelpemidler: Enkel kalkulator uten minne


Karakterskala: A - F der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter og F er stryk.

Vurderingskriterier

Se Læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.


I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et teoretisk grunnemne som faglig henger sammen med emner som Musikkproduksjon 1, 2 og Elektroakustikk.