Innledning

Emnet skal gi studenten en praktisk-teoretisk forståelse for digital lydteknologi; herunder datanettverk, audio over IP (AoIP) og andre digitale lydgrensesnitt, samt ulike formater for digital lydproduksjon og distribusjon. Digital lydkvalitet og praktiske anvendelsesområder skal belyses for å tydeliggjøre muligheter og begrensninger i ulike teknologier og formater, og på denne måte hjelpe studenten i å manøvrere i en digitalisert musikkindustri i rivende utvikling med stadig flere aktører.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

  • kan gjøre rede for historisk utvikling og beskrive arkitektur og organisering av et datanettverk, samt beskrive ulike protokoller for AoIP og definere og benytte vanlig nettverksterminologi
  • kan forklare nettverksmodellen TCP/IP generelt og AoIP protokollen DANTE spesielt
  • kan gjøre rede for tradisjonelle digitale lydgrensesnitt samt formater for digital lydproduksjon og distribusjon; fysiske så vel som elektroniske
  • kan gjøre rede for sentrale parametere for digital lydkvalitet, herunder ulike dataoppløsninger og datakomprimering, ulike metoder for konstruksjon og dekonstruksjon, samt kjenne til enkle prinsipper for feilkorrigering.

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan benytte TCP/IP-modellen til å analysere den fullstendige gangen i tilkopling til et LAN nettverk
  • kan sette opp og anvende et enkelte DANTE-nettverk.
  • kan ta begrunnede avgjørelser knyttet til digitale produksjon- og distribusjonsløsninger for lyd ut fra en gitt praktisk situasjon.

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan benytte standard verktøy for å finne feil på og rette opp nettverksforbindelser
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Emnet inngår i

Bachelor i musikkproduksjon

Læringsaktiviteter

Undervisningen er i stor grad basert på forelesninger, men inneholder også praktiske demonstrasjoner og øvinger i grupper. I tillegg benyttes online undervisningsmateriale for selvstudie.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning: 40 timer

Selvstudium: 150 timer

Praktisk arbeid i grupper: 6 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen: 4 timer

Anbefalt tidsbruk totalt: 200 timer

Arbeidsverktøy

Studentene har tilgang til et høykvalitets portabelt innspillingsstudio bygd over DANTE.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: For å fremstille seg til eksamen er det et krav at kandidaten har gjennomført og bestått Audinate sin online sertifisering DANTE Level 1 og 2, og kan fremlegge dokumentasjon på dette.

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: 4 timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Ingen.