Innledning

En viktig del av tjenesteutforming er konseptualisering, utvikling og simulering av et tjenestekonsept og dens økologi, inkludert alle berøringspunkter som brukeren engasjeres i ved bruk av tjenesten. Prototyping brukes til hurtig utvikling og tilpasning av et tjenestekonsept for å simulere en brukers opplevelse av en tjeneste. Studentene lærer å utvikle prototyper gjennom ulike metoder, verktøy, materialer og kreativ problemløsning. Emnet fokuserer på idéutvikling som utforskes gjennom bruk av scenarier, prototyper og simuleringer for å beskrive og tilpasse opplevelser mellom en bruker og en virksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred kunnskap om prototyping, simulering og testing av tjenestekonsepter
  • har kunnskap om simulering av et tjenestekonsept gjennom ulike metoder, verktøy og materialer  

Ferdigheter

Studenten...

  • kan planlegge, simulere og validere en tjenesteprototype gjennom utforskning og testing av iterative små-skala eksperimenter
  • kan ta i bruk sentrale verktøy, metoder (eks.: scenarier, historiefortelling, «service blueprint» og rollespill) og iterative prosesser ved utarbeidelsen av en prototype
  • kan visualisere og kommunisere ideer og konsepter som del av en prototype på en overbevisende måte mot brukere og andre interessenter
  • kan ta i bruk kreative problemløsningsmetoder for utarbeidelse og validering av nye tjenestekonsepter  

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere over hvordan simulering av et nytt tjenestekonsept kan brukes for å skape bedre brukeropplevelser 
  • kan reflektere over hvordan nye tjenestekonsepter utvikles og valideres gjennom iterativ utforskning og prototypetesting

Emnet inngår i

Bachelor i tjenestedesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i klassen. Case, artikler og eksempler vil bli diskutert med henblikk på å oppnå en forståelse av fagfeltet. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver. En stor del av emnet vil gjennomføres som praksis-orientert design workshop. Hensikten er at studentene får tilstrekkelig tid til å jobbe med relevante verktøy og metoder, samt bedre koble teori og praksis. Emnet vil dermed kreve stor grad av gruppearbeid og egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres av relevante case, presentert av gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter) 

Varighet: 20-30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Jerry Cao (2015) "The Ultimate Guide to Prototyping" UXPin Inc. Sider: 133. Pris: Gratis e-bok: https://www.slideshare.net/marcelograciolli/the-ultimate-guide-to-prototyping?qid=5380b211-6143-45f5-b107-58b3dd86c57e&v=&b=&from_search=1

Think Public (2013) "Prototyping Framework: A Guide To Prototyping New Ideas". Sider: 52. Pris: Gratis pdf: https://media.nesta.org.uk/documents/prototyping_framework.pdf

Samlet sidetall/pensum

529 sider

Anbefalt litteratur

James Kalbach (2016) " Mapping Experiences: A Complete Guide to Creating Value through Journeys, Blueprints, and Diagrams" O'Reilly Media; 1 edition. ISBN: 1491923539. Sider: 384

Todd Zaki Warfel (2009) "Prototyping: A Practitioner's Guide" Rosenfeld Media; 1st edition. ISBN: 1933820217. Sider: 197. Kun tilgjengelig som ebok: https://rosenfeldmedia.com/books/prototyping/

Merknader

Kurset bygger videre på Tjenestedesign 1