Innledning

Emnet skal gi studenten forståelse for forholdet mellom nåtid og fremtid og rollen til tjenestedesign i en verden i dynamisk endring. Studentene skal lære seg å konstruere, formidle og drøfte forskjellige fremtidsscenarier kritisk. Her er det fokus på dynamisk endring, "wicked problems" og uforutsette hendelser. Studentene skal kunne reflektere over bruk av tjenestedesign som verktøy blant annet i offentlig sektor.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kjennskap til metoder for å reflektere over fremtiden og scenarioer som verktøy for tjenestedesign
  • har kunnskap om forholdet mellom dynamisk endring og uforutsette hendelser

Ferdigheter

Studenten...

  • behersker verktøy for å konstruere, formidle og drøfte flere forskjellige fremtidsscenarioer.
  • reflektere rundt hva tjenestedesign er og kan være i en dynamisk kontekst

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan diskutere større hendelser i samfunnsliv, politikk og næringsliv med tjenestedesign som referanseramme.
  • kan tenke kritisk rundt innovasjon og samfunnsendring fra et tjenestedesignsperspektiv.

Emnet inngår i

Bachelor i Tjenestedesign

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktiske øvelser, presentasjon, gruppeoppgave med veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Ca. 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Studentene tar utgangspunkt i relevante samfunnsproblemer/debatter.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter) 

Varighet: En uke 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter) 

Varighet: 15 minutter  

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt