Innledning

Emnet fokuserer særlig på de begrepene, ferdighetene og kunnskapene som studentene må ha for å produsere, publisere og presentere markedskommunikative ideer og løsninger for en reell oppdragsgiver. Emnet gir oversikt over og kunnskap om de ulike sjangrene innen markedskommunikasjon, samt relevante problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til arbeid innen fagområdet. Emnet legger vekt på praktisk arbeid med markedskommunikative tekster gjennom selvstendig arbeid og diskusjon av studentenes egne prosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om markedskommunikasjonens oppbygging, sjangere og bruk.
  • har kunnskap om bruk av markedskommunikasjonens arbeidsmetoder og arbeidsformer i samarbeid med andre faggrupper og oppdragsgivere.

Ferdigheter 

Studenten....

  • kan benytte kunnskapen i praktiske oppdrag og levere skisser til løsninger på et grunnleggende nivå.
  • kan ta imot et oppdrag og levere ferdige løsninger til kampanjer.

Generell kompetanse

Studenten....

  • har praktisk erfaring i produksjon av markedskommunikative tekster og trening i å gjøre etiske valg.
  • har erfaring i og kunnskap om bruk av forskjellige metoder for kreative arbeidsprosesser, teambygging og samarbeid.
  • har kunnskap om kunderelasjon, produksjon, publisering og presentasjonsteknikker.

Emnet inngår i

Bachelor i Tekst og skribent

Læringsaktiviteter

Emnet er praktisk og teoretisk utforskende med prosjektoppgaver i gruppe i nært samarbeid med bransjen, og inneholder også veiledning, presentasjoner, forelesninger og selvstudium.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 140 timer Selvstudium - 120 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 45 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 175 timer Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 175 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 120 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Eksamen

Eksamensdel: Individuell produksjonseksamen*

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (argumenterende tekst)*

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.  

Merknader

Anbefalte forkunnskapskrav: Teori og metode, Kommunikasjonsmodeller og tekststrategier og  Retorikk.