Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studentene erfaring i å delta i et tverrfaglig team og gjennomføring av et 2D-spillprosjekt. Studentene vil også lære om prosesser, verktøy og roller som er nødvendige for å utvikle et 2D-spill fra konsept til ferdigstillelse. Denne kompetansen vil være nyttig enten som ansatt i et spillselskap eller om man velger å starte sitt eget firma eller prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • skal ha en forståelse av de nødvendige arbeidsroller i et spillprosjekt
  • skal ha en forståelse av de organisatoriske rollene til bl.a. en produsent, programmerer, og designer
  • skal ha kunnskap om smidige metoder
  • skal kunne forklare de ulike fasene av spillutvikling
  • skal ha inngående kunnskap om dokumentasjon som skal utvikles og godkjennes for å kunne ha en smidig utvikling

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal kunne demonstrere kunnskap om prosjektledelse for å planlegge og vedlikeholde sin prosjektutvikling
  • skal forstå hvordan man nyttiggjør seg brukertesting i en designprosess
  • skal kunne navngi roller, faser, prosesser, planlegging og dokumentasjon for å utvikle et 2D-spill fra konsept til ferdigstillelse

Generell kompetanse

Studenten...

  • skal kunne velge og bruke relevante prosjektstyringsverktøy og metoder for å planlegge og gjennomføre et spill utviklingsprosjekt
  • skal kunne velge og bruke ulike utviklingsverktøy for å designe, iterere, og ferdiggjøre et 2D spillprosjekt

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. En portefølje basert metodikk vil bli benyttet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 36 timer

Selvstudium - 48 timer

Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 12 timer

Øvelser - 12 timer

Evaluering - 92 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Unity

Arbeidslivstilknytning

I dette emnet kommer studentene til å lære og lage samt publisere et 2D Spillprosjekt i Unity til mobil markedet via Google Play (Android Store)

Dette vil gjøre studenten sikker på ikke bare produksjonen av ett spill men også selve utgivelsesprosessen. 

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.