Innledning

Arbeidet med Stemme, tale og sang 2 er konsentrert rundt klar kommunikasjon på scenen. Dette året fokuserer unArbeidet med Stemme, tale og sang 2 er konsentrert rundt klar kommunikasjon på scenen og utendørs. Dette året fokuserer undervisningen spesielt på interpretasjon, formidling, språkstil og karakterers språkbruk. Studenten arbeider med ulike tale- og stemmeteknikker for å oppnå god språkbruk og formidling. I stemmebruk skal studenten arbeide med krevende dialoger og verseformer som f.eks. aleksandriner og blankvers. Studenten skal lære å bruke enkle analyseverktøy for språkovergang, dvs å tilegne seg dialekter og sosiolekter. I sang arbeides det med repertoar fra ulike epoker og sjangre.

I sangundervisningen arbeides det i ensemble og mindre grupper med et repertoar fra ulike stilepoker og sjangre. Undervisningen understøttes gjennom det hele av praktiske øvelser i ensemblesang, rytmikk, gehør og evnen til samklang. Deler av arbeidet består av studentens vedlikehold og videreutvikling av tale- og sangstemmen, bl.a. øvelser i pusteteknikk, klang, volum, intonasjon, artikulasjon og evne til støtte og kontroll. I løpet av året skal studenten kunne forberede og lede stemmeoppvarming for grupper.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred kunnskap om vokal formidling, alene og i samklang
  • har bred kunnskap om lese- og tolkningsteknikker knyttet til formidling og språkbruk
  • kan oppdatere sin kunnskap om bruks- og uttrykksmåter for stemme så vel som sang, herunder utvalgte historiske- og sjangerkonvensjoner

Ferdigheter

Studenten...

  • kan beherske metoder og teknikker for interpretasjon og dynamisk formidling, herunder kunne arbeide med stemmens melodi, ulike dialekter, sosiolekter og språkstiler i scenisk fremføring
  • kan reflektere over karakterers uttrykksmåter i tale og sang i henhold til sjanger, epoke, versform, relasjoner, status og kontekst, drøfte valgmuligheter i gruppe og med instruktør/repetitør, og justere uttrykk under veiledning

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan begrunne og argumentere skriftlig og muntlig for eget arbeid med språkbruk, sjangre og musikalsk stil
  • kan beherske relevante faglige verktøy til å videreutvikle egen tale- og sangstemme

Emnet inngår i

Bachelor i skuespill 

Læringsaktiviteter

Undervisningen i stemme og tale gis gjennom instruksjon individuelt, i gruppe og hel klasse. I sang foregår undervisningen i høstsemesteret hovedsakelig individuelt, mens på våren undervises det i solosang i grupper. Veiledningen i emnet vil i tillegg kunne trekkes inn i arbeidet med rolleinnstudering, prosjekter og i arbeidet med dramatiske tekster i emnene Skuespillfag i praksis 3 og 4. Etter visningen skal sensoratet gi en muntlig oppsummerende (summativ) vurdering av den enkelte students sceniske prestasjoner slik disse fremkommer under eksamen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 45 timer

Selvstendig øving individuelt eller i grupper - 85 timer

Forberedelse og gjennomføring av eksamen med selvstendig trening, veiledning (individuelt/grupper/klasse) og eksamensvisning - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til pc/mac/nettbrett

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Deler av eksamen vil kunne skje i grupper, men det foretas individuelle vurderinger av hver kandidat. 

Eksamensdel: Praktisk/utøvende individuell eksamen (stemme med språkovergang)

Varighet: 4 minutter 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Praktisk/utøvende individuell eksamen (sang)

Varighet: Opptil 10 minutter 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt 

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk fordypningsemne som faglig henger sammen med de øvrige skuespillfaglige emner i første studieår, ved at læringsutbyttet fra Stemme, tale og sang 2 løpende tas i bruk i det praktiske arbeidet med sceniske prestasjoner i Skuespillfag i praksis 3 og 4.

For å få fullt utbytte av undervisningen, bør studenten ha en bred orientering i ulike musikalske sjangre fra historie og samtid.