Innledning

I det andre studieåret skal læringsutbyttet fra det første året omformes til større enheter. Studiekravene øker suksessivt, og innenfor alle emneområder skal studentens selvstendige initiativ støttes og anbefales.

Gjennom arbeidet med Skuespillfag i praksis 3 skal studenten oppnå økte ferdigheter i karakter- og ensemblearbeid. I emnet introduseres studentene for skuespillermetoder som bygger videre på Stanislavskis grunnleggende arbeider, og arbeider med karakterer fra klassiske og moderne scenetekster. Formålet med arbeidet er å utforske individuelle veier til troverdighet, situasjonsforståelse, scenisk tilstedeværelse, oppmerksomhet om partneren og publikumsrelasjon.

Avhengig av aktiviteter ved andre institutt ved Høyskolen Kristiania kan studentene introduseres for skuespillerarbeid foran kamera, og arbeider med dialogscener fra film- og TV-drama. I dette arbeidet skal studenten kunne målbære en filmscenes intensjon og kommunisere den til andre fagfunksjoner under forarbeidet. I emnet skal studenten i løpet av året oppøve sine ferdigheter i å jobbe i team med ulike fagfunksjoner.

Undervisningen foregår i hel klasse og grupper.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred kunnskap om Stanislavski-baserte skuespillermetoder
  • kan oppdatere egen generelle kunnskap om teknikker og metoder innen et bredt spekter av skuespillerarbeid
  • kan vise kunnskap om formale kvaliteter i klassisk tekst

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan anvende faglig kunnskap fra praksis og teori i analysearbeid, karakterutvikling og utforming av psykofysiske handlinger tilpasset et variert publikum, samt foreta begrunnede valg innenfor de oppgaver en blir tildelt
  • kan finne, vurdere og henvise til fagstoff knyttet til skuespillermetoder som kan belyse ulike arbeidsmåter for fremstilling av en scenisk eller filmatisk karakter, samt anvende dette i eget utprøvende arbeid innen aktuelle sjangere

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan planlegge og gjennomføre eget karakterarbeid over tid, herunder skaffe seg nødvendig bakgrunnsinformasjon, samt kontinuerlig søke å oppfylle kunstneriske målsetninger og sjangerkrav
  • kan foreslå ulike innfallsvinkler til rollen, prøve ut disse i ensemblet, samt justere og videreutvikle rollen under veiledning fra instruktør
  • kan samarbeide om de oppgaver en rolleinnstudering medfører, herunder drøfte skuespillfaglige valg med andre fagfunksjoner i et team

Emnet inngår i

Bachelor i skuespill 

Læringsaktiviteter

I sentrum av læringsarbeidet står instruksjon og veiledning i kombinasjon med refleksjon over egen scenisk prestasjon. Undervisningen gis som workshops og prosjekter ved faste- og gjestelærere fra inn- og utland. Visningene krever at studenten trener og vedlikeholder egne ferdigheter, møter forberedt til prøver og kan bidra aktivt i utviklingen av det kunstneriske uttrykket. Deler av arbeidet er tverrfaglig, og gjøres i samarbeid med bl.a. program for Maske- og hårdesign.

Etter visningene skal sensoratet gi en muntlig oppsummerende (summativ) vurdering av den enkelte students sceniske prestasjoner slik disse fremkommer under eksamen. Avhengig av aktiviteter ved de internasjonale studiestedene som programmet samarbeider med kan det legges til rette for workshop eller prosjekter i skuespillerarbeid eller bevegelse ved en europeisk institusjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 100 timer

Selvstudium - 210 timer

Forberedelse og gjennomføring av eksamen med selvstendig trening, veiledning (individuelt/grupper/klasse) og eksamensvisning - 90 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til pc/Mac for research og skriftlige besvarelser

Treningstøy

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Praktisk/utøvende individuell eksamen (eksamen gjennomføres i grupper men det gis individuell karakter)*

Varighet: 60 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Forståelse; faglig begrunnelse og refleksjon

Arbeidsdisiplin: oppfylle kunstneriske målsettinger, i eget arbeid og i samarbeid

Karakterarbeid: analyse, utforming og publikumskontakt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres individuelt i form av en praktisk/utøvende eksamen med en varighet på 5 minutter og en skriftlig hjemmeeksamen (refleksjonsnotat) med en varighet på én uke som til sammen gir én sammensatt karakter.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk fordypningsemne som henger sammen med de øvrige skuespillfaglige emner i første studieår, ved at læringsutbyttet fra Stemme, tale og sang 2 og Bevegelse og dans 2 løpende tas i bruk i det praktiske arbeidet med sceniske prestasjoner.

De erfaringer studenten gjør i praksisemnene holdes opp mot emnet Moderne kunsthistorie og danner grunnlag for refleksjon over eget arbeid, for på denne måten å bidra til studenten gradvis bygger opp sin egen praksisteori.