Innledning

Formålet med emnet er å oppnå økte ferdigheter i det psykofysiske arbeidet. Arbeidet med emnet skal tilføre ny kunnskap om kvaliteter i bevegelse og komposisjon i fysiske uttrykk. Studenten arbeider videre med sjangrene fra 1. studieår, bl.a. 5 rytmer, akrobatikk/scenekamp, jazzdans, modernedans, Hip-hop, samtidsdans og improvisasjon. Studenten skal styrke sine ferdigheter i kombinere ulike bevegelseselementer i et personlig uttrykk, for dermed å oppnå scenisk trygghet og nærvær.

Studieåret inneholder også scenekamp og akrobatikk. Det legges vekt på å ta vare på egen og motstanderens sikkerhet i arbeidet.

Undervisningen understøttes gjennom hele studieåret av øvelser for å forbedre og vedlikeholde fysikalitet og kondisjon, samt danseteknikker, artikulasjon, presisjon og eget preg i improvisasjon. Studenten tar selv ansvar for vedlikeholdsøvelser. Undervisningen foregår i hel klasse og i grupper.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred kunnskap om komposisjon i et fysisk uttrykk
  • kan gjøre rede for sjangerkonvensjoner, fysiske karakteristika og oppbygging av kamp, herunder kjenne til hvordan man ivaretar sikkerhet i fysisk trening, alene og sammen med andre
  • kjenner til og søke ulike kilder til påvirkning av det egne fysiske språket, både historiske- og samtidsuttrykk

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende relevante faglige teknikker for å vise presisjon i arbeid med form, kampscener og andre fysiske uttrykk, herunder vise evne til koordinering med partner og i gruppe
  • kan skape en egen kombinasjon av bevegelseselementer i et personlig uttrykk, herunder vise smidighet, uttrykksfullhet og sikkerhet i fremføringen
  • kan reflektere over forholdet mellom fysisk uttrykk og analyse av karakter/dialog/scenisk situasjon og justere egen utøvelse under veiledning

Generell kompetanse

Studenten...

  • er i stand til å over tid søke å tilpasse det fysiske uttrykket til et kunstnerisk konsept, herunder kontinuerlig søke å utvikle et personlig uttrykk så vel som stilfølelse i sitt fysiske uttrykk
  • er orientert om relevante forsknings- og utviklingsarbeider innen bevegelse og dans som sceniske virkemidler og uttrykksformer

Emnet inngår i

Bachelor i skuespill

Læringsaktiviteter

Undervisningen i bevegelse og dans gis gjennom instruksjon i gruppe og hel klasse. Veiledningen vil i tillegg kunne trekkes inn i arbeidet med rolleinnstudering, prosjekter og i arbeidet med dramatiske tekster i emnet Skuespillfag i praksis 3 og 4.

Avhengig av aktiviteter ved de internasjonale studiestedene som skolen samarbeider med kan det legges til rette for workshop i skuespillerteknikk eller bevegelse ved en europeisk institusjon.

Etter visningen skal sensoratet gi en muntlig oppsummerende (summativ) vurdering av den enkelte students sceniske prestasjoner slik disse fremkommer under eksamen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 45 timer Selvstendig øving og trening individuelt eller i grupper - 85 timer Forberedelse og gjennomføring av eksamen med selvstendig trening, veiledning (individuelt/grupper/klasse) og eksamensvisning - 70 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Treningstøy

Eksamen

Selv om deler av eksamen gjennomføres i grupper foretar sensor en individuell vurdering av hver kandidat.

Eksamensdel: Sammensatt eksamen bestående av to praktisk/utøvende eksamener i gruppe (danseteknikk og improvisatorisk) og en individuell praktisk/utøvende eksamen*

Varighet: To timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring.

Læremidler

Musikk, valgt av faglærer.

Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk fordypningsemne som faglig henger sammen med de øvrige skuespillfaglige emner i andre studieår, ved at læringsutbyttet fra Bevegelse og dans 2 løpende tas i bruk i det praktiske arbeidet med sceniske prestasjoner i Skuespillfag i praksis 3 og 4.

Den avsluttende sceniske presentasjonen som benyttes for å vurdere Skuespillfag i praksis vil også kunne benyttes som vurderingsgrunnlag for Stemme, tale og sang 1og Bevegelse og dans 1. Dersom dette skjer, vil sensorer fra alle emner overvære presentasjonen. Sensorene vil også kunne delta ved vurderingssamtalen etterpå. Uavhengig av dette vil vurdering skje i henhold til kriteriesett utviklet for hvert enkelt emne slik at de resultater som studenten oppnår for et emne oppnås ut fra prestasjon i henhold til dette emnets læringsutbytte, og kun dette.

For å få fullt utbytte av undervisningen, bør studenten ivareta egen kontinuerlige trening, med vekt på kondisjon og smidighet.