Innledning

Emnet gir en innføring i de begrepene, ferdighetene og kunnskapene som kandidaten må ha for å kunne planlegge og utarbeide relevante og tydelige løsninger for digitale plattformer for en bedrift. Emnet tar utgangspunkt i de retninger og berøringspunkter som Retail Design beveger seg innen, og som knyttes til digitale teknologier og plattformer.

Kandidaten må vite hvordan de grunnleggende teknologiene fungerer og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. I løpet av studiet skal kandidaten ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å lage en plan for valg av riktig berøringspunkt samt kunne utvikle skisseløsninger for å realisere målene som er definert i planen.

Kandidaten skal kjenne til lover og regler som regulerer bruk av teknologier, og være opptatt av etiske problemstillinger knyttet til digital markedsføring.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har oversikt over alle berøringspunkter knyttet til nye teknologier og kan bruke de til å løse oppgavene med grunnleggende kunnskap om forbrukerpsykologi

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan identifisere muligheter og begrensninger i bruk av digitale berøringspunkter og lage en plan for bruk av disse
  • kan demonstrere hvordan digitale kanaler kan fungere som en relasjonsbyggende kanal

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere over etiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med de valgte digitale berøringspunkter

Emnet inngår i

Bachelor i retail design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, case-diskusjon, selvstudie, presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer Selvstudium - 50 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer Selvstendig øving, praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 60 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Digitale presentasjonsverktøy, som for eksempel Key note, Illustrator, Photoshop, InDesign.

Studentene jobber på egen Mac.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen* 

Varighet: Emnets varighet 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

  • Løsningens relevans til emnet.

  • Løsningens valg av berøringspunkter.

  • Relevant bruk av teorier og begreper.

  • Vurdering av oppgavens profesjonalitet, metodisk og håndverksmessige utførelse.

  • Vurdering av studentens refleksjoner rundt eget uttrykk, evne til å sette denne i faglig kontekst.

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon av mappevurdering og hjemmeeksamen gjennomføres ved å levere mappen/oppgaven på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen. Varighet hjemmeeksamen: 72 timer.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er obligatorisk ved Retail Design.