Innledning

Emnet gir innføring i digital visualisering, med vekt på bilderedigering, bilde og tekst i illustrasjon og bilde og tekst i presentasjon. Studentene får grunnleggende innføring i studiets digitale konstruksjonsverktøy, ArchiCAD, med vekt på plantegninger, snitt/oppriss, fasader, presentasjon i 3D, samt å skrive ut visualiseringer og tegninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten..

  • skal ha grunnleggende kunnskap om bruk av programvarer
  • skal ha oversikt og grunnleggende kunnskap om de vanligste digitale verktøyene som anvendes innen fagfeltet

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal kunne velge og bruke relevante digitale verktøy etter oppgavens behov og funksjoner

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal ha ervervet seg en forståelse for, og kunne bruke digitale visualiserings- og konstruksjonsverktøy

Emnet inngår i

Bachelor i Retail Design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvelser, veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer Selvstudium - 40 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 60 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Digitale visualiserings- og konstruksjonsverktøy som f.eks. ArchiCAD, Adobe Illustrator, Photoshop eller InDesign. Studentene må ha egen Mac.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

Varighet: 20 dager

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: 20 dager

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

  • Relevant og bevisst valg av programvare.

  • Vurdering av de visuelle designmessige kvaliteter.

  • Vurdering av de konstruksjonsmessige kvaliteter.

  • Vurdering av de håndverksmessige kvaliteter i 3D.

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: kontinuasjon gjennomføres ved å levere på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk grunnemne som legger grunnlag for all digital konstruksjon og digitale visualiseringer for resten av alle emner i studieprogrammet.