Innledning

Bachelor er en omfattende eksamensoppgave. Kandidaten velger selv tema og retning innenfor ett eller flere av bachelorprogrammets emneområder. Gjennom bacheloroppgaven skal kandidaten anvende sin opparbeidete kompetanse innen Retail Designfaget. Oppgaven er individuell og skal være en profesjonell produksjon innen Butikkplanlegging, Brand Communication, Visual Merchandising, utstillingsdesign eller en annen retning innen Retail Design feltet. Bacheloroppgaven skal inneholde en praktisk og en teoretisk del. I denne avsluttende Bacheloroppgaven må kandidaten dokumentere både spisskompetanse, originalitet, så vel som generell bred kunnskap innen Retail Design.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kjenner til og kan vise at de behersker de komplekse arbeidsoppgavene det er å lede, utvikle og gjennomføre selvstendige retail design-oppgaver.

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan selvstendig utvikle og gjennomføre en produksjon etter profesjonelle standarder

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan vise gjennom sitt arbeid at de er selvstendige, kompetente og originale.

Emnet inngår i

Bachelor i Retail Design

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, prosjektarbeid, verkstedarbeid, selvstudium, observasjon, research, presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 7 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 593 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Arbeidsverktøy

Digitale konstruksjons- og visualiseringsverktøy, som f.eks. ArchiCad, Photoshop, Illustrator, InDesign. Kandidatene må ha egen Mac.

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave (produksjonseksamen) med muntlig justering

Bacheloroppgave varighet: Semesteret

Muntlig eksamen varighet: 10-20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (problemstilling tilknyttet Bacheloroppgaven)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

  • Den praktiske løsningens relevans for oppgaven og emnet.

  • Vurdering av oppgavens profesjonalitet og håndverksmessige utførelse.

  • Den visuelle og konseptuelle kommunikasjonens originalitet, vilje og evne til eksperimentering og nyskaping.

  • Vurdering av den visuelle kommunikasjonens designmessige kvaliteter.

  • Vurdering av kandidatens refleksjoner rundt eget uttrykk og evne til å sette denne inn i en faglig praktisk og teoretisk kontekst.

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres enten ved å levere oppgaven på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen, eller så velger studenten et nytt prosjekt. Om det siste velges, medfører dette at emnet som et hele må tas på nytt.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er en avsluttende Bacheloroppgave hvor kandidaten skal kunne dokumentere sin spisskompetanse og generelle brede kunnskap som kandidaten har opparbeidet seg gjennom sitt studium i Retail Design