Innledning

Emnet er en fordypning i ledelse og ledelsesteorier. Studenten skal i tillegg til å fordype seg i ledelsesteorier bli kjent med forhandlingsteorier og teknikker, samt nettverking. Videre har emnet til hensikt å bevisstgjøre studenten på egen leder- og medarbeiderkompetanse, herunder legge til rette for at studenten kan finne trygghet i sine styrker og utviklingsområder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred FoU-forankret kunnskap om ledelse, om de verktøy og metoder ledelsesteorier kan tilby feltet, herunder se sammenhengene mellom leders stil, leders person og situasjon
  • har grunnleggende kunnskaper om forhandlingsteorier og teknikker

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan reflektere over utøvelse av lederrollen i lys av kunnskap om seg selv som person, tilgjengelige verktøy og metoder, medarbeidere og situasjon, og utvikle og forbedre en personlig lederstil så vel som egen faglige åpenhet og trygghet under veiledning
  • kan beherske relevante metoder, teknikker og verktøy i forhandlingssituasjoner

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere kritisk over og endre egen praksis så vel som utvide sin egen fagforståelse ut fra de tilbakemeldingene som gis

Emnet inngår i

Prosjektledelse kunst og kreativ næring

Læringsaktiviteter

Undervisningen vil bli gitt i form av ulike forelesningsrekker, gruppearbeid, caseoppgaver, presentasjoner og skriftlig arbeid. Diskusjoner og meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning både i det teoretiske og praktiske, vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 44 timer

Selvstudium - 40 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 26 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 15 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 40 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 35 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere og reelle case fra næringslivet.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen som er basert på en utlevert oppgave*

Oppgave varighet: 72 timer

Muntlig varighet: 20 minutter  

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Muntlig individuell eksamen basert på ny utlevert oppgave med tilsvarende varighet. 

Merknader

Anbefalte forkunnskapskrav: Ledelse og administrasjon