Innledning

Kurset gir en praktisk - teoretisk innføring i innovasjonsprosesser - og prosjekter. Studenten skal lære hvordan et innovasjonsprosjekt kan evalueres, organiseres, utvikles og ledes fra idéstadiet til gjennomføring

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om sentrale teorier, metoder og perspektiver innenfor innovasjonsledelse
  • kan redegjøre for ulike former for og kilder til innovasjon
  • kjenner til de kritiske fasene i et innovasjonsprosjekt
  • har kunnskap om hva som skiller et innovasjonsprosjekt fra andre prosjekt

Ferdigheter

Studenten...

  • kan lede og vurdere innovasjonsprosesser
  • kan anvende innovasjonsmetoder og kreative problemløsningstekniker
  • kan evaluere og diskutere ulike faser av en innovasjonsprosess

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere rundt og kritisk evaluere problemstillinger knyttet til innovasjon og nyskapning
  • kjenner til den pågående diskurs og nytenkning innen fagfeltet

Emnet inngår i

Valgfritt fordypningsemne ved Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring og Bachelor i strategi og PR.

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av forelesningsrekker, caseoppgaver og gruppeoppgaver. Meningsutvekslinger basert på forelesninger og pensum vil gi studenten mulighet til aktiv læring samt styrke studentens refleksjonsnivå.  Veiledning og gjesteforelesere vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 96 timer

Selvstudium - 170 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 35 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 55 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 34 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 10 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere og reelle case fra næringslivet.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt gruppeeksamen (2-4 studenter) bestående av en skriftlig hjemmeeksamen og en muntlig eksamen*

Hjemmeeksamen varighet: Emnets varighet

Muntlig eksamen varighet: 30 minutter 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres individuelt i form av en sammensatt 72 timers skriftlig hjemmeeksamen og en muntlig eksamen med justert oppgavetekst.