Innledning

Arbeidet med dette emnet skal bidra til at studenten tilegner seg utvidet, praktisk kunnskap om instrumenter og teknologi relevant for sin utøvelse av populærmusikalske sjangre.

Læringsutbytte

Kunnskap

 Studenten...

  • har praktisk kjennskap og teoretisk kunnskap om relevante instrumenter og teknologiske verktøy

Ferdigheter

Studenten...

  • har praktisk kjennskap til bruksområder, funksjoner og særegenheter ved vanlige instrumenter innen populærmusikk
  • kan spille ett eller flere instrumenter (eller programvare for musikkproduksjon) utover sitt hovedinstrument

Generell kompetanse

Studenten...

  • har innsikt i vanlige problemstillinger relatert til egne og andres instrumenter, også i samspill-situasjoner
  • kan redegjøre for naturlige bruksområder og muligheter som ligger i å benytte relevant programvare som verktøy

Emnet inngår i

Bachelor i populærmusikk

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres i fire deler:

Innføringskurs i Ableton Live (gruppeundervisning, 8 timer), bandrotasjon (gruppeundervisning, 14 timer), valgfritt biinstrument (individuell undervisning, 8 timer) og hovedinstrument fordypning (gruppeundervisning, 12 timer).

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 42 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 124 timer

Gjennomføring av eksamen - 34 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Personlig instrument(er). Tilgang til øvingslokaler. Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Én uke 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

Emnet er et praktisk, prosessorientert valgemne. Timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter anses som hovedinnholdet av pensum.

Merknader

Aktiv deltakelse forutsettes fra alle studenter, slik at man kan fylle sin rolle i gruppeprosesser, ikke er til hinder for andres Læringsutbytte, og man kan oppnå Læringsutbytte for sin egen del.