Innledning

Bachelorprosjektet er en kulminasjon av det treårige bachelorstudiet. Studenten skal gjennom arbeidet med bachelorprosjektet fordype seg i eget uttrykk, og vise til relevans for en yrkeskarriere etter studiene. Arbeidet er individuelt, med en selvvalgt problemstilling som skal ta utgangspunkt innen studieprogrammets kjerneområde utøvende populærmusikk.

Bachelorprosjektet er et musikalsk produkt, som underbygges av en skriftlig del. Det musikalske produktet kan presenteres i form av en konsert (ca. 45 min) eller en innspilling (ikke live-innspilling, ca. 25 min).

Det musikalske produktet skal inneholde et performativt element basert på studentens hovedinstrument, men kan i tillegg gjøre bruk av andre elementer fra emner i det treårige studieløpet. Oppgaven kan løses i samarbeid med medstudenter, men det gis en individuell vurdering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om arbeidsprosesser, metoder, håndverk, verktøy og teknikker innen feltet
 • har kunnskap om hvordan planlegge og gjennomføre en produksjon med profesjonell standard
 • har kjennskap til KU- og FoU-arbeid innen feltet, og tendenser i samtidas populærmusikk
 • har kunnskap om fagfeltet sett i en bredere samfunnsmessig og kulturell kontekst

Ferdigheter

Studenten...

 • har musikalske ferdigheter på høyt nivå
 • kan skape et kunstnerisk produkt, innrammet av en metodisk og kunstnerisk refleksjon
 • har gode ferdigheter som musikkformidler
 • kan anvende relevante kunnskaper, metoder og teorier fra hele studiet, inkludert FoU- og KU-arbeid og praksisbasert erfaring

Generell kompetanse

Studenten...

 • har gode ferdigheter i selvledelse, og kan ta ansvar for helheten i en musikalsk produksjonsprosess
 • har forståelse for hvordan innovasjon bygger videre på tradisjon, kunnskap, utforskning og erfaring
 • kan reflektere over og formidle faglige problemstillinger og løsninger, både skriftlig i tråd med akademisk praksis og gjennom kunstnerisk praksis
 • kan utvikle profesjonalitet i sin yrkesforståelse, også i samarbeid med andre

Emnet inngår i

Bachelor i populærmusikk

Læringsaktiviteter

Innledende forelesninger, seminarundervisning og gruppearbeid for utarbeidelse av problemområde og problemstilling. Selvstendig arbeid med utvikling av det musikalske produktet. Veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Innledende forelesninger, seminarundervisning med gruppearbeid - 30 timer

Selvstendig arbeid med utvikling av det musikalske produktet - 380 timer

Selvstendig arbeid med utvikling av den skriftlige delen - 165 timer

Veiledning - 15 timer

Arbeid tilknyttet eksamen - 10 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Arbeidsverktøy

Personlig instrument. Tilgang til øvingslokaler, konsertlokale og studioer. Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave (individuell)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Bacheloroppgaven består av en produksjonsdel og en skriftlig del.

Vurderingskriterier

Eksamen gis som en individuell sammensatt eksamen bestående av

·         et musikalsk produkt

·         en skriftlig del med et omfang på 4.000 - 5.000 ord

 

Det musikalske produktet teller 70 % og den skriftlige delen teller 30 %, og disse vurderes som en helhet.

 

Den skriftlige delen skal underbygge det musikalske produktet, og inneholde

·         en kort presentasjon av problemområde samt problemstilling

·         en redegjørelse for metode, kilder og teori, for gjennomføring av det musikalske produktet og studentens rolle i dette, og en vurdering av prosess og funn

·         en refleksjon over arbeidet sett i en bredere samfunnsmessig og kulturell kontekst

·         en drøfting av hvordan arbeidet kan relatere til framtidig yrkesutøvelse og/eller videre studier

Læremidler

Emnet inneholder i tillegg til felles ressurser et individuelt selvvalgt pensum tilsvarende 1000 sider.

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Ved bruk av egenskrevet materiale har studenten rettigheter til egne åndsverk i henhold til lovgivning og bransjestandard. Studenten må selv registrere egne rettigheter og avklare rettigheter ut over dette. Høyskolen har rett til å bruke materiale i undervisning og reklame/profilering.