Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon for lumbalregionen
 • Introduksjon til biomedisinsk og biopsykososial forståelse for sykdom og plager
 • Introduksjon til smertefysiologi og klinisk resonnering
 • Autonome nervesystem
 • Revmatologi
 • Osteopatisk og ortopedisk funksjonsevaluering og undersøkelse av lumbalregionen
 • Orienterende nevrologisk undersøkelse
 • Differensialdiagnostikk, og smerte - og patologiske tilstander i lumbalregionen
 • Behandlingsteknikker for lumbalregionen
 • Osteopatisk og medisinsk filosofi
 • General Osteopathic treatment (GOT)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for regional anatomi og biomekanikk
 • kjenner til ulike regionale lidelser og syndromer i lumbalregionen
 • kan gjøre rede for tilstander og røde flagg for regionen som krever nærmere utredning eller henvisning
 • kjenner til muskel- og skjelettlidelser i et samfunnsperspektiv
 • kan definere prognose og drøfte risikofaktorer (gule flagg) for utvikling og langvarig forløp av muskel- og skjelettplager
 • kjenner til smertens nevroanatomi, nevrofysiologi og mekanismer involvert i akutte og kroniske smerter
 • kan forklare forskjellen på biomedisinsk og biopsykososial forståelse for sykdom og plager
 • kan beskrive den diagnostiske prosess og hva som ligger til grunn for å stille en diagnose 
 • kjenner til klinisk resonnering 
 • kjenner til ulike sykdoms- og helsemodeller
 • har kunnskap om rollen til det autonome nervesystemets funksjon hos mennesker med muskel-skjelettlidelser
 • har bred kunnskap om de ortopediske og nevrologiske testene for regionen
 • kjenner til teorien bak osteopatiske teknikker
 • har kunnskap om de vanligste revmatologiske tilstandene

Ferdigheter

Studenten...

 • kan palpere anatomiske landemerker og muskel- og skjelettstrukturer i regionen
 • kan gjennomføre en strukturert smerteanamnese rettet mot regionen og generere differensialdiagnoser basert på smerteanamnesen og den kliniske presentasjonen
 • kan anvende ortopedisk og nevrologisk undersøkelse i regionen, og tolke undersøkelsens resultat
 • behersker funksjonsevaluering og osteopatisk undersøkelse av regionen
 • kan anvende osteopatiske teknikker i regionen
 • kan anvende GOT behandlingssekvens, samt tilpasse denne sekvensen til ulike pasientgrupper
 • kan integrere ferdigheter og kunnskap fra tidligere emner i undersøkelse og behandling av lumbalcolumna

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre en undersøkelse og behandling av en pasient med plager i lumbalcolumna
 • kan anvende strukturen og prinsippene i den diagnostiske prosess til å vurdere kliniske presentasjoner
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Ferdighetstrening, forelesninger, problembasert gruppearbeid, og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

534 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studentene må ha fått godkjent minimum to av tre oppgaver i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Fem timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: Inntil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Reflekshammer er tillatt

(se hjelpemidler med forklaring på nettsiden Eksamen for høyskolestudenter)