Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

 • Produksjon
 • Inntekts- og kostnadsteori
 • Produsentens økonomiske adferd i gode- og arbeidsmarkedet
 • Konsumentens valg
 • Konsumentens økonomiske adferd i gode- og arbeidsmarkedet
 • Fullkommen konkurranse
 • Ufullkommen konkurranse: monopol
 • Litt om arbeidsmarkedet

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan endringer i produksjons- eller forbrukerbeslutninger i en del av økonomien påvirker økonomiske beslutninger i andre deler av økonomien
 • har kunnskap om kriterier for økonomisk effektivitet
 • har kunnskap om hvordan samspillet mellom konsumenter og produsenter skaper en markedslikevekt
 • har kunnskap om konsumenters beslutninger basert på preferanser, priser og inntekt
 • har kunnskap om produsenters beslutninger basert på teknologi og faktorpriser

Ferdigheter

Studenten...

 • kan framstille konsumenters beslutninger basert på preferanser, priser og inntekt
 • kan framstille produsenters beslutninger basert på teknologi og faktorpriser
 • kan vise hvordan samspillet mellom konsumenter og produsenter skaper en markedslikevekt
 • kan analysere markedslikevekten i ulike konkurransesituasjoner 
 • kan analysere sammenhengen mellom markedslikevekt og effektivitet
 • kan analysere situasjoner hvor markedslikevekten ikke er effektiv, og hva myndighetene kan gjøre for å bidra til økt effektivitet

Generell kompetanse

Studenten...

 • er bevisst hvordan økonomien i samfunnet fungerer og er organisert, herunder velferdsmessige konsekvenser av markedsøkonomien som økonomisk system

Emnet inngår i

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i digitalisering og økonomi

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som forelesninger med innlagt oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Normert tidsbruk er cirka 210 timer.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 1-3 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Andreassen, Viggo, Ivar Bredesen og Joachim Thøgersen. 2016. Innføring i mikroøkonomi: Øvingsoppgaver med løsningsforslag . 2. utg. Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202533786. 

Andreassen, Viggo, Ivar Bredesen, Joachim Thøgersen og David Keeping. 2016. Innføring i mikroøkonomi: For økonomisk-administrative studier . 2. utg. Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202492656.

Samlet sidetall/pensum

666 sider

Anbefalt litteratur

Thøgersen, Joachim. 2016. Mikroøkonomi: Kort og godt . Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215023014.