Innledning

Emnet skal styrke studenten som fagperson. Studentene skal utvikle en forståelse for hva de andre fagfunksjonene gjør, og lære å kommunisere og formidle sine design og ideer.

I dette emnet jobber studenten som ansvarlig maske- og hårdesignere. De benytter sine tekniske og teoretiske ferdigheter i praktiske prosjekter, og bruker sine faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer. Studenten bruker manus som et arbeidsverktøy i eget arbeid, så vel som rom, location og andre arbeidsforhold. Studenten samarbeider med kreative ledere og aktører om kunstneriske og visuelle konsepter, og skaffer seg oversikt over uttrykksformer innenfor ulike sjangre og medier. Studentene har et stort ansvar for å komme frem til riktig uttrykk. De skal og overholde tidsfrister, økonomiske rammer og menneskelige utfordringer.

Prosjektene skal være så bransjenære som mulige. Det praktiske arbeidet kan inneholde bl.a. konserter, film, teater, fotoshoot og visning. Alle prosjektene er i skolens regi og med tydelig læringsutbytte.

Undervisningen veksler mellom prosjektarbeid, veiledning og eget arbeid. I hovedsak i prosjektene er studentene hovedansvarlige som maske- og hårdesigner. Gjennom dette tverrfaglige arbeidet oppnår studentene kunnskap om lyssetting for film og scene, filmfoto, dramaturgi og tolkning. I arbeidet inngår bruk av varierte kilder, som film, TV, teaterforestillinger, magasiner, litteratur og billedkunst.

Gjennom studier av karakterer i utvalgte medier, samt kunstnerisk utviklingsarbeid innen fagområdet, lærer studenten å nyttiggjøre seg andres erfaringer. Avhengig av prosjektets art er undervisningen lagt opp slik at studenten gradvis lærer å ta ansvar for eget arbeid i henhold til et helhetlig visuelt uttrykk. Studentene møter sentrale aktører som forteller om arbeidsprosesser, planlegging, tolkninger og kunstneriske valg og om samarbeidet med andre faggrupper ved en produksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om de ulike visningsformatenes produksjonsforutsetninger og kan tilrettelegge utrykket etter det
 • kan redegjøre for teknikker innen maske- og hårdesign, og kan forklare hvorfor teknikken som ble valgt 
 • kjenner til forutsetninger for at teamet og andre prestasjonsgrupper skal lykkes, herunder kjenne til planleggingsredskap og faguttrykk ved prosjekter

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan legge et komplett uttrykk tilpasset karakter
 • kan samarbeide og ivaretar både en sminkeplan og en god kommunikasjon om det endelige uttrykket
 • kan bruke kunnskapen om produksjonsforutsetninger til å planlegge og gjennomføre arbeid med en karakter
 • kan vurdere eget og assistentens arbeid og justere utrykket
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere dette

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan kommunisere med de faggruppene som har direkte påvirkning på resultatet f.eks. fotograf, lys og regissør for å treffe best mulig farger på karakteren i henhold til lyssetting, filtre og andre forutsetninger
 • kan arbeide innenfor korte tidsfrister og samtidig ivareta høy faglig kvalitet
 • kan bidrar til utvikling av god praksis og vise oppmerksomhet for arbeids- og samarbeidsformer i bransjen
 • kan planlegge, organisere og gjennomføre sammensatte karakterer innen ulike sjangre og medier
 • kan bruke den informasjonen som er gitt for å designe karakteren. for eksempel ut fra manus, regissør, skuespiller eller artist

Emnet inngår i

Bachelor i maske-  og hårdesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen er knyttet til planlegging, forarbeid, gjennomføring og etterarbeid i prosjekter og produksjoner, herunder evaluering av eget arbeid, individuelt og i gruppe. Det kan gis forelesninger, arbeidsdemonstrasjoner og oppgaver, men det forventes også at studenten aktivt gjør research og fremlegger og ferdigstiller forslag. Det settes av tid til evaluering av forslag, hvor Læringsutbytte fra 1. og 2. semester samt parallelle emner i 3. semester brukes for å belyse problemstillinger. Undervisningen inneholder og åpne forelesninger og besøk fra bransjen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Arbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag, innlevering mv. - 130 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 30 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

God tilgang på skolens spesialrom, som verksteder og sminkerom.

Studenten trenger pc og kamera, evt. en iPad. En spesifisert verktøysliste blir publisert på skolens hjemmeside i god tid før semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

I dette emnet skal studentene bruke Læringsutbyttet fra Karakterutvikling Maske- og hårdesign 2, Prosjekter og produksjonsarbeid 2 og  Kunst-, teater-og filmhistorie.

Emnet bidrar til å supplere ferdighetene i emnet Karakterutvikling, Maske- og hårdesign 3.