Innledning

Emnets formål er å gi studenten kunnskap om sammenhengen mellom teori og praksis. Studenten skal gjennom deltakelse i arbeid i en virksomhet få kjennskap til den profesjonelle praksis innenfor eget fagområde. Gjennom praksis skal studenten bedre forstå den teorien de har lært i studiet. Læring i praksis tar utgangspunkt i at studenten har teoretisk kunnskap, erfaringen studenten får gjennom praksis er utgangspunkt for faglig refleksjon. Studenten skal utvikle egen kunnskap og innsikt. Samtidig kan studenten evaluere det som skjer i praksis med forankring i fag og teori.

Praksisopplæringen skal være variert, veiledet og vurdert. Arbeidsoppgavene skal stå i forhold til den kompetansen studenten har. Praksis skal være en arena for systematisk læring og utprøving ved at arbeidsgiver i samarbeid med høyskolen tilrettelegger for relevante arbeidsoppgaver og erfaringssituasjoner for studenten.

Fellestema - Læring i et sosialt, kognitivt og sosial-kognitivt perspektiv Gjennom undervisning og egen praksis skal studentene utvikle kunnskap om perspektiver på arbeidsplassen som læringsmiljø og læringsarena. Studentene skal forstå hvordan læring og kunnskap er forankret i konteksten, i selve den praktiske situasjonen, og i de sosiale relasjonene. Læring er en naturlig del av hverdagslivet, og integrert i konkret handling knyttet til oppgaveløsning. Læring er en del av de komplekse aktivitetene som skjer på arbeidsplassen. Læring gjennom praksis forutsetter samhandling, samarbeid og refleksjon. Læring gir mulighet for forbedring og endring.

Studiespesifikt fordypningstema Studenten skal definere et studiespesifikt fordypningstema. Fordypningstema skal ha faglig relevans innenfor studiet (bachelorgraden). Fordypningstema skal ha mulighet for akademisk forankring i teori og forskning.

Fordypningstema vil danne grunnlaget for en Praksisoppgaven, som er studentens skriftlige oppsummering av praksisperioden. Studenten skal se sammenheng mellom teori og praksis, og bruke faglitteratur og relevant teori. Oppgaven skal ta utgangspunkt i de kunnskaper studenten har tilegnet seg så langt i studiet, samt de erfaringene studenten får i praksisperioden hos arbeidsgiver. Studenten skal legge vekt på refleksjon over egen læringsprosess slik at denne blir belyst.

I tilknytning til fordypningstema skal studenten finne og definere eget pensum.

Praksisplassen Følgende faktorer er i litteraturen fremhevet som særlig sentrale for å oppnå et gunstig klima for læring gjennom praksis:

 • Veileders støtte gjennom at overføringsmulighetene fremmes av en person med god kjennskap til og forståelse for hvordan arbeidserfaringer kan henge sammen med det som foregår i den skolebaserte utdannelsen.
 • Personlig utbytte ved at det legges til rette for anvendelse av det praksisstudenten har med seg av kunnskaper og ferdigheter, og at vedkommende får hyppige og konstruktive tilbakemeldinger på de ulike aspektene ved utførelsen.
 • Variasjon i arbeidsoppgaver med hensyn til innhold, vanskelighetsgrad, samarbeid, interaksjonsmuligheter, rutinepreg og frihet til å prøve seg fram.

Avtale med arbeidsgiver

Det er høyskolen som gjør avtale med arbeidsgiver om praksisplasser. Høyskolen skal vurdere bedriften før godkjenning av avtale. Høyskolen skal kvalitetssikre at organisasjonen er en tilpasset og relevant læringsarena, at studentene inngår i et relevant arbeidsmiljø/avdeling, at studentene får jobbe med relevante arbeidsoppgaver, og at studenten får oppfølging og tilbakemelding.

Læringskontrakt

Det inngås en Læringskontrakt for Studiepraksis 22,5 studiepoeng mellom bedriften, studenten og høyskolen, for å sikre faglig innhold i praksisperioden:

 • Definere konkrete arbeidsområder og oppgaver i praksis perioden
 • Tildele studenten et eller flere prosjekter studenten kan arbeide med i hele eller deler av praksisperioden
 • Definere et internt prosjekt med fordypningstema som studenten benytter i sin praksisoppgave

 

Studiepraksis gjennomføres over totalt 15 uker:

uke 0:             

 • Møte med bedrift

uke 1:             

 • Oppstartseminar med student og veiledere.                        
 • Innledningsforelesninger fellestema. 

uke 2-12:        

 • 9 uker praksisperiode i bedrift i tre perioder - 3+3+3 uker.                        
 • 2 faguker ved høyskolen mellom praksisperiodene.

uke 13-15:       

 • Klargjøring og innlevering av Praksisoppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sammenhenger, metoder og arbeidsmåter innenfor profesjonell praksis og innen fagområdet
 • har kunnskap om dagsaktuelle tema innenfor profesjonell praksis knyttet til eget studium
 • har kunnskap om hvordan eget fag- og funksjonsområde samhandler med andre fag- og funksjonsområder i en profesjonell organisasjon
 • har kunnskap om strategiske-, plan-, og beslutningsprosesser i organisasjoner i relasjon til eget fag
 • har kunnskap om beste praksis ved å knytte teori opp mot bedriftens operative oppgaver
 • har kunnskap om arbeidslivets forventninger, behov og krav til medarbeideren
 • har kunnskap om kognitivt og sosial-kognitivt perspektiv på læring
 • har kunnskap om hvordan læringsprosesser i arbeidslivet påvirker personlig utvikling og organisasjonens utvikling
 • har kunnskap om hvordan praksisfellesskapet og sosiale læringsprosesser fungerer og hva som fremmer disse

Ferdigheter

Studenten...

 • kan løse praktiske arbeidsoppgaver innenfor fagområdet
 • kan delta i gjennomføringen av faglig orienterte prosjekter
 • kan samarbeide med andre faggrupper og funksjonsområder
 • kan anvende metodeverktøy og annet verktøy for å løse relevante problemstillinger
 • kan reflektere over dagsaktuelle operative utfordringer og tematikk knyttet til eget studium og fagområde
 • kan være selvledet og selvregulert i egen lærings- og utviklingsprosess gjennom å sette mål, definere strategier, overvåke egen fremdrift, vurdere egen mestring og prestasjoner
 • kan utfordre egne tanker og ideer om seg selv og erfaringer i praksisfellesskapet gjennom kritisk tenkning

Generell kompetanse

Studenten..

 • kan reflektere over egen faglig og personlig utvikling underveis
 • kan forstå hvordan arbeidsplasslæring bidrar til utvikling av kompetanse, prestasjoner og arbeidsprosesser
 • kan bruke ny og aktuell kunnskap i relasjon til andre emner i studiet

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forettningsutvikling

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Undervisning, veiledning og oppfølging:

Studenten Studentene har et utvidet ansvar for egen læring. Studentenes arbeid med egne læringsmål og egen læringsprosess er sentralt. Det legges vekt på studentenes evne til refleksjon over egen læring gjennom praksis. Studentene skal dele og bearbeide erfaringer i fellesskap og individuelt. Studentene skal benytte seg av både praksisfellesskap og selvregulert læring i læringsprosessen.

Høyskolen Ved høyskolen er det emneansvarlig som har overordnet oppfølgingsansvar iht til høyskolens Forskrift for praksis. Høyskolen gjennomfører fellesforelesning og gruppeveiledning. Høyskolen tildeler studenten en faglig veileder som følger opp fordypningstema/problemstilling og pensum knyttet til denne.

Bedriften Studentens nærmeste leder, eller en annen konkret kollega i bedriften, skal fungere som veileder hos arbeidsgiver. Veileder hos arbeidsgiver vil ha fokus på den profesjonelle praksis og skal gjennomføre følgende:

 • Holde møte med praksisstudenten i forkant av praksisperioden for å avklare Læringskontrakt
 • Involvere studenten i daglig arbeid, oppgaver og møter
 • Følge opp og veilede studenten knyttet til tildelte arbeidsoppgaver tilsvarende øvrige medarbeidere i avdelingen
 • Gjennomføre to veiledningssamtaler/utviklingssamtaler i praksisperioden
 • Gjennomføre sluttsamtale
 • Legge til rette for at studenten kan innhente informasjon relatert til fordypningstema i praksisoppgaven

Anbefalt tidsbruk

 • Normert antall arbeidstimer 563 timer over 15 uker
 • Forberedende møte før praksisperioden: 1-3 timer
 • Praksisperiode i bedrift: 216 timer (3 dager i uken x 8 timer x 9 uker)
 • Deltakelse felles undervisning: 39 timer
 • Deltakelse felles veiledning: 9 timer
 • Litteratursøk: 80 timer
 • Studentens selvstudium og oppgaver: 212 timer

Arbeidslivstilknytning

Praksisperiode i bedrift: 216 timer (3 dager i uken x 8 timer x 9 uker)

Bedriftsbesøk: 1-3 timer

Obligatorisk aktivitet

Praksis: Praksisperiode i bedrift eller virksomhet

Varighet: 9 uker. Gjennomført med minimum 80%.  

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

 • Praksis - Det er obligatorisk oppmøte/deltagelse hos praksisbedrift/virksomhet iht det timeantallet som er beskrevet i emnebeskrivelse. Arbeidsplan i praksisukene avtales mellom praksisplass og student.

 • Gyldig fravær skal dokumenteres. Fravær meldes til arbeidsgiver og emneansvarlig som fører protokoll over studentens fravær. Ved sammenhengende fravær over 3 dager leveres legeattest. Dersom samlet fravær er over 20 % i en praksisperiode blir praksisperioden ikke godkjent. Vurdering gjøres av emneansvarlig og faglig veileder. Ved ikke godkjent praksisperiode må studenten gjennomføre ny praksisperiode, eller fullføre praksisperioden før innlevering av praksisoppgave. Alternativt kan studenten fullføre 22,5 sp i andre emner. 

 • Praksis må gjennomføres i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis.

Obligatorisk deltakelse:

 • Undervisningsuke 1, 2 og 3 - Det er obligatorisk oppmøte i undervisning og veiledning i oppstartsuken (undervisningsuke nr 1) og i undervisningsukene mellom praksisperiodene (undervisningsuke nr 2 og nr 3). Obligatorisk oppmøte tilsvarer 80 % fremmøte. Ved ikke godkjent obligatorisk oppmøte må studenten gå opp til muntlig prøve. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering (deler av arbeidene er i gruppe)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillat 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 14-15 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt