Innledning

Prosess og selvledelse er valgfaget for deg som ønsker å lære om prosessledelse som verktøy, og som ønsker å jobbe med endrings og innovasjonsprosesser i fremtiden.

Gjennom teori, modeller og praktiske eksempler lærer du hvordan du kan lede samskapende møter og prosesser i arbeidslivet.

Faget vil også være nyttig for deg som ønsker å bli tryggere på hvem du er, hvordan du leder deg selv og på hvordan man jobber med leder og - teamutvikling.

Vi lever i en tid hvor endring er blitt den nye normalen. Det skaper endringer i organisasjonslivet, både i måten vi leder på og nye krav til den enkelte medarbeider.

Prosessledelse er et fleksibelt verktøy og på mange måter en fleksibel holdning inn i den nye organisasjonshverdagen. Prosessledelse kan brukes til å lede grupper og utviklingsarbeid. Vi bruker en styrkebasert tilnærming, som handler om å lete etter og ta i bruk både individers og organisasjoners styrker og ressurser i prosessarbeid.

Kurset vil også passe for deg som ønsker å lære mer om deg selv, dine verdier og styrker, og slik bli bedre på å lede deg selv både i hverdagen og i ditt yrkesliv.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan beskrive hva prosessledelse er
  • har kunnskap om sentrale teorier som danner grunnlaget for prosessledelse
  • har kunnskap om positiv psykologi og styrkebasert ledelse

Ferdigheter

Studenten...

  • kan lede små prosesser, og kan legge til rette for menneskelig samhandling i prosesser
  • kan lede seg selv
  • kan benytte seg av relasjons- og samhandlingskompetanse til å utvikle og styrke grupper og team
  • er i stand til å reflektere over egen selvledelse og reflektere rundt hva ledelse er

Generell kompetanse

Studenten...

  • har et bevisst forhold til hvem en er, sine styrker og svakheter, og hvordan han/hun kan utvikle styrkene sine

Emnet inngår i

Valgemne

Læringsaktiviteter

Vi vil veksle mellom teori og praktiske øvelser. Vi vil jobbe både individuelt, i gruppe og i plenum. I tillegg vil vi kjøre enkle prosesser der studentene får lede og vil videre reflektere rundt det vi gjør i praksis gjennom både muntlig og skriftlige refleksjoner.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: 2-6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt