Innledning

Emnet består av to hoveddeler som i omfang er likeverdige: I) Læring, kreativitet og innovasjon, og II) Kommunikasjon og gruppeprosesser. 

I) Læring, kreativitet og innovasjon

Organisasjoner er avhengig av endring for å tilpasse seg samfunnsutviklingen. Endring innebærer læring, og nye arbeidsmetoder. Denne delen av emnet gir deg en innføring i kreative metoder for å oppnå læring i organisasjoner. En forståelse for læring og kreativitet gir underlag for å løse problemer og jobbe på en ny måte. I emnet lærer du metoder og verktøy for hvordan du kan forstå og legge til rette for kreativitet og læring i grupper og organisasjoner.

II) Kommunikasjon og gruppeprosesser

Denne delen av emnet gir en innføring i teori om kommunikasjon og gruppeprosesser knyttet til pedagogiske problemstillinger. En vil gjennom dette emnet kunne utvikle selvforståelse, forståelse for andre, og forståelse for samspillet med andre i ulike kontekster. Sentrale tema vil være kommunikasjonsteori, teori om grupper og team, samspillsprosesser, interkulturell kommunikasjon, sosialisering, sosiale nettverk og sosial kapital.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • forstår hvorfor læring og kreativitet er viktig i organisasjoner.
 • kjenner til sentrale begreper om læring og kreativitet.
 • kjenner til metoder og teknikker for utvikling av kreativitet.
 • kan greie ut om metoder og verktøy for hvordan læring og kreativitet kan fasiliteres i organisasjoner.
 • kan forklare sentrale faktorer og betingelser for kreative prosesser.
 • kan gjøre rede for hemmende og fremmende faktorer for læring og kreativitet i organisasjoner.
 • kjenner til grunnleggende teorier om kommunikasjon og gruppeprosesser.
 • har kunnskap om hvordan grupper og team kan etableres og utvikles.
 • har kunnskap om modeller og strategier til bruk i arbeid med og ledelse av grupper og team.
 • har kunnskap om interkulturell kommunikasjon.
 • kan greie ut om sentrale trekk ved sosiale nettverk, sosial kapital og sosialisering.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan tilrettelegge for kreative læringsprosesser i organisasjoner med bruk av ulike verktøy og aktiviteter.
 • kan anvende kreative verktøy og modeller for å skape læring og endring i organisasjoner.
 • kan fasilitere og styre kreative læringsprosesser ved hjelp av verktøy og modeller.
 • kan etablere, lede og utvikle grupper og team.
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon og gruppeprosesser til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • kan kartlegge og bidra til å løse utfordringer i kommunikasjons- og gruppeprosesser.
 • kan beskrive hvordan konflikter kan oppstå og hva som kan gjøres for å forebygge og løse disse.
 • kan forklare interkulturell kommunikasjon i grupper, og arbeide med interkulturelle utfordringer.
 • kan uttrykke hva sosiale nettverk innebærer, og identifisere deres betydning for sosial utvikling og sosialiseringsprosesser.
 • kan tolke modeller og strategier til bruk i arbeid med og ledelse av grupper og team.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har utviklet evnen til å tenke kreativt.
 • kan trekke ut hovedinnholdet i ulike modeller, metoder og prosesser.
 • kan drøfte gruppeprosesser ut fra et kommunikasjonsperspektiv.
 • kan reflektere over egen deltakelse i gruppeprosesser og analysere gruppedynamikk.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forettningsutvikling

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning i kombinasjon med stedbaserte samlinger. Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, interaktive oppgaver og videoforelesninger, samt obligatoriske oppgaver som må være fullført og bestått før eksamen. 

Studentene følges opp av faglærer på samlinger, og av faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding på oppgaver. Aktiviteter/oppgaver gjennomføres gruppebasert og individuelt. 

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Reelle case og eksempler fra arbeidslivet i forelesninger og på samlinger.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Vurderingsuttrykk: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-5 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt