Innledning

Emnet er ment å gi studenten en første innføring i grunnleggende programmering. Studenten lærer blant annet om variabler, datatyper, løkker, betingelsessetninger, funksjoner, og bruk av DOM-funksjoner for å endre på HTML og CSS. Det fokuseres på å lage små applikasjoner for nettsider, på klientside, som tar i bruk av funksjoner. Emnet anvender kun ren JavaScript, det vil si gjør ikke bruk av biblioteker eller rammeverk.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • vet hva et programmeringsspråk er
 • har kunnskap om programmeringshistorie og hvilke paradigmer som har vært, og er gjeldende innen fagområdet.
 • vet hva variabler og typer er og hvordan de kan benyttes i programmering
 • vet hva DOM er
 • har kjennskap til hvordan programmerere har hjulpet- og stadig hjelper hverandre ved å dele kunnskap gjennom ulike nettsamfunn.

Ferdigheter 

Studenten...

 • behersker bruk av variabler, arrays, løkker, betingelsessetninger
 • behersker opprettelse og bruk av function for å lage funksjoner
 • kan gjøre bruk av click-eventet
 • kan anvende DOM-funksjoner for manipulasjon av HTML og CSS
 • kan bruke debugger (f.eks console error-panelet) for å sjekke koden for feil
 • kan enkle applikasjoner med enkle algoritmer
 • kan skrive ryddig og strukturert kode
 • kan lese, forstå og endre kode som andre har skrevet

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan anvende JavaScript for å gjøre endringer på HTML og CSS

Emnet inngår i

Valgemne for: 

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forettningsutvikling

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger, innleveringer (arbeidskrav) og avsluttende skriftlig eksamen

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning: 48 timer

Selvstudium: 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen: 12 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper: 48 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen: 12 timer

Anbefalt tidsbruk totalt: 200 timer

Arbeidsverktøy

"Ren" JavaScript (dvs. uten bibliotek eller rammeverk) og HTML-editor

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.