Innledning

Emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i teatrets historie, teater som fortellermedium og de forskjellige forutsetningene for scenisk versus cinematografisk fortellerkunst. Studentene skal tilegne seg scenisk forståelse av teatermediet og gis de nødvendige verktøy til å skrive korte scenetekster. I tillegg skal studentene tilegne seg erfaring med analyse og iscenesettelse av scenetekster i praksis og forståelse av arbeid med skuespillere.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • kan utvikle en kort scenetekst som kan iscenesettes
  • har kunnskap om og forståelse av teater som kunstform
  • har kunnskap om og forståelse av dramatikk for scene

Ferdighet 

Studenten...

  • kan utvikle og revidere scenetekst med tanke på oppføring

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan se de grunnleggende forskjellene - og likhetene - mellom fortellerkunst for scene og lerret

Emnet inngår i

Bachelor i manus

Læringsaktiviteter

Teoretisk innføring, oppgaver og skrivepraksis innenfor scenetekst. Erfaring med praktisk scenisk arbeid i prosjekt. Arbeidet har fokus på prosess og studentens utvikling.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Selvstudium - 150 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 30 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 120 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

PC/Mac

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (drama-manus)

Varighet: Fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 75 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (kritisk refleksjon)

Varighet: Fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 25 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.