Innledning

I dette emnet, som bygger videre på emnet Manusarbeid i Team 1, skal studentene få videre erfaring i tekstutvikling, både gjennom eget skrivearbeid og gjennom arbeid med egen eller andres tekster frem mot en praktisk produksjonssammenheng. Bearbeidelse av tekst innenfor et team og forberedelse av manus til en produksjon med spesifikke krav, muligheter og begrensninger vil stå i fokus. Gjennom samarbeid med studenter ved instituttets andre linjer (Spesialiseringer, Kreatør) skal manusforfatterne få grunnleggende innsikt i preproduksjon, produksjon og etterarbeid.   

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • kan forholde seg konstruktivt til utviklingsarbeid i team og lære seg både standhaftighet og ydmykhet
  •  har forståelse av kreative prosesser
  • har forståelse av samarbeid i team og av ande fagfunksjoner

Ferdighet 

Studenten...

  • kan bearbeide manuskript i forhold til innholdsmessige eller praktiske, økonomiske, logistiske rammer
  • kan delta konstruktivt i produksjonsmøter, regimøter og på leseprøver medskuespillere
  • kan bidra i forhold til regissøren og produsentensbehov

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan se hele utviklingsløpet i en større og dypere sammenheng; fra idé til ferdig kultureltprodukt

Emnet inngår i

Bachelor i manus

Læringsaktiviteter

Utvikling av påbegynte tekster under veiledning og i produksjonsteam. Ferdigstilling av tekst til opptakssituasjon. Arbeidet har fokus på prosess og studentens utvikling som skrivende.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 20 timer

Selvstudium -  60 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 60 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 10 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen -  40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

PC/Mac

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet: Obligatorisk deltagelse ved minimum en filmproduksjon i løpet av 3. eller 4. semester.

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til¿frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 3 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 3 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Ingen.