Innledning

I det tredje året arbeider studentene med en omfattende eksamensoppgave: Et dramatisk verk innenfor ett eller flere av bachelorgradens emneområder. Oppgaven er et individuelt arbeid eller et skriveromsarbeid og skal til sammen tilsvare et 100 siders arbeid fra hver enkelt student. Oppgaven omfatter ideutvikling, research, manusutvikling i faser fra synopsis til ferdig manus. Oppgaven skal utvikles med veiledning fra emneansvarlig eller ekstern veileder som er godkjent fra emneansvarlige.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • har kunnskap om hvordan man utvikler et konsept og et profesjonelt dramatisk verk fra synopsis til ferdig manus
  • har kunnskap om akademisk skriving og formulering av problemstilling
  • har kunnskap om og forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan i praksis utvikle en ide fra synopsis til ferdig manus

Generell kompetanse

Studenten...

  • har kompetanse i det å skape og gjennomføre profesjonelt et dramatisk verk for morgendagens mediemarked

Emnet inngår i

Bachelor i manus

Læringsaktiviteter

Et betydelig selvstendig arbeid / arbeid i skriverom støttet av veiledning, presentasjon og dialog der både studenter, lærere og veiledere er deltakere.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 20 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 90 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 90 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 400 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Arbeidsverktøy

N/A

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt bacheloroppgave bestående av to skriftlige individuelle hjemmeeksamener

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.