Innledning

Rusgiftavhengighet er en av de tre store psykiske lidelsene i Norge. Kurset gir en orientering om avhengighetsmekanismer og rusgiftpolitikken i Norge. 

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

Alkohol

 • Bruk av alkohol i Norge og internasjonalt
 • Norsk alkoholpolitikk

Narkotika

 • Narkotikasituasjonen i Norge

Tobakk

 • Bruk i Norge og internasjonalt
 • Røykeavvenning

Psykisk helse

 • Psykisk helse i Norge
 • Fysisk aktivitet og psykisk helse

Generelt om rusmidler og avhengighet

 • Avhengighetsmekanismer
 • Farmakologiske virkninger av rusmidler

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til arbeidsmåten tegn og symptomer
 • kan beskrive det biologiske og psykologiske grunnlaget for utvikling av rusmiddelavhengighet
 • kan vurdere de helsemessige konsekvensene av rusmiddelmisbruk, både på individ og samfunnsnivå
 • kan gjøre rede for bruksmønster for rusmiddelbruk i Norge-også i et historisk perspektiv
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom rusmiddelbruk og psykisk helse

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre opplegg hvor fysisk aktivitet benyttes i behandlingen av psykisk helse
 • kan utforme og gjennomføre et konkret røykeavvenningskurs

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan stimulere til at mennesker reflekterer over sitt eget forhold til rusmiddelbruk
 • kan reflektere over sitt eget forhold til rusmidler
 • kan videreutvikle sine egne kunnskaper og ferdigheter om forebyggende arbeid i rusmiddelomsorgen

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, kollokviegrupper.

Anbefalt tidsbruk

250 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt