Innledning

Emnet skal gi studenten en bredere teoretisk og analytisk forståelse av populærmusikk, og skape refleksjon rundt egen praksis. Emnet skal bidra til å utvikle studentens musikkforståelse, til å oppøve formuleringsevne og til å oppnå en reflektert tilnærming til populærmusikk fra ulike innfallsvinkler med vekt på tekstuell og auditiv analyse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om ulike analytiske verktøy og tilnærmingsmetoder til populærmusikk
  • har kunnskap om ulike parametre i en poplåt og hvordan disse spiller sammen i en produksjon
  • har kunnskap om populærmusikk som kulturuttrykk også i en bredere kontekst

Ferdigheter

Studenten...

  • kan begrunne og anvende analytiske verktøy i diskusjon av en poplåt
  • kan formulere en problemstilling og arbeide fram en tekst/presentasjon ut fra denne
  • kan formidle faglige problemstillinger skriftlig og muntlig, med en faglig terminologi
  • kan planlegge, gjennomføre og lede presentasjoner

Generell kompetanse

Studenten...

  • har kjennskap til noen sentrale problemstillinger og begreper innenfor musikkvitenskap og populærmusikkforskning
  • kan knytte sammen teoretiske innfallsvinkler med egen praksis og skape grunnlag for egne valg
  • kan utveksle meninger og erfaringer med utgangspunkt i eget og andres arbeid, og dele kunnskap i et fagfellesskap av medstudenter

Emnet inngår i

Bachelor i Populærmusikk

Bachelor i Låtskriving og produksjon

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger og seminarer med studentpresentasjoner, og tid avsatt til selvstudium.

Studentpresentasjonene er en individuell analyse av en låt, ca. 30 min med skriftlig innlevering av et synopsis på 2-3 sider én uke på forhånd. Det gis tilbud om veiledning. Parallelt med dette leses pensumlitteraturen, som trekkes inn som del av en eksamensoppgave.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning, seminarer og veiledning - 42 timer

Selvstudium - 100 timer

Gjennomføring av Obligatorisk aktivitet og eksamen - 58 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Én uke 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

.