Innledning

Arbeidet med Instrument 3 - Instrument, ensemblepraksis, instrumentering, konsertprosjekt med eget materiale - skal bidra til å gi studenten videre erfaring og opplæring i å spille instrument, ensemblepraksis, instrumentering og konsertprosjekt med eget materiale. Emnet skal også gi videre kunnskap om, erfaring i og refleksjon rundt gehør.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om ensemblepraksis og eget instrument knyttet til dette
 • har kunnskap om ulike spillemessige, instrumenterings- og arrangørmessige teknikker
 • har kunnskap om tekniske løsninger for å benytte lydavspilling som et integrert virkemiddel i egen fremføring
 • har kunnskap om ulike musikalske parametere, herunder: melodikk, harmonikk, rytmikk, dynamikk, sound, tekstur, arrangement, instrumentering og musikalsk dramaturgi
 • har kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid innen utøvende musikalsk praksis

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utøve musikk, individuelt og i ensemble, til ulike egne låter
 • kan skape instrumenteringer og arrangementer for mindre besetning
 • kan gjenkjenne, beskrive og gjengi vesentlige musikalske trekk i forespilt materiale
 • kan analysere og reflektere rundt egen og andre sin musikkutøvelse og justere utøvende praksis gjennom veiledning
 • kan improvisere musikalsk over gitte rammer, alene og i ensemble
 • innhente og bruke musikkeksempler og KU for å belyse og løse musikalske problemstillinger

 

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan anvende sin produksjonstekniske-, arrangør-, instrumentering- og utøverkompetanse i låtskrivings- og produksjonsprosess
 • kan anvende ulike musikalske og produksjonstekniske strategier og verktøy for å la seg bli motivert og inspirert til å skrive musikk
 • kan møte og kommunisere med ulike aktører som jobber innen eller opp mot musikkutøvelse
 • kan kommunisere om estetiske kvaliteter i musikk

Emnet inngår i

Bachelor i låtskriving og produksjon

Læringsaktiviteter

Undervisning gis gjennom veiledning, gruppearbeid, ensemblepraksis, workshops, forelesning og strukturerte oppgaver. En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av studentens egenøving. Tidsrammen på 45 timer undervisning og veiledning fordeles slik:

Instrument/vokal: 15 timer

Ensemblepraksis, instrumentering og arrangering: 15 timer

Forelesning og workshops: 15 timer

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 45 timer

Selvstudium - 30 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 122 timer

Gjennomføring av eksamen - 3 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Personlig instrument. Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett. Tilgang til egnede lokaler.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell utøvende eksamen (deler av eksamen gjennomføres i gruppe men det gis individuell karakter)

Varighet: 25-30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 80 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen (gehøreksamen)

Varighet: 2,5 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 20 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet vil være en ressurs for videre utøvelse og fordypning i bachelorprosjekt. Det forutsettes av studentene har ferdigheter på et instrument.