Innledning

Retorikk kan forklares som læren om talekunst.  I dag forstår vi retorikk som overtalelse.  Sentrale temaer i emne vil være retorikkens historie, retorisk analyse og  retorisk konstruksjon; kunsten å fremføre sine argumenter på en overbevisende måte. 

Emnet har en historisk, en systematisk og en praktisk del.

 1. Retorikkens historie
  • Den retoriske tradisjonen fra antikken til vår tid
  • Den politiske retorikkens historie i Norge
  • Framveksten av retorikken nye rolle og funksjon i moderne offentlighet
 2. Det retoriske system i klassisk og moderne retorikk
  • Hva er retorikk?
  • Retorikkens fem fagområder
  • Retoriske situasjoner og retoriske sjangre
  • Retorikkens mange overtalelsesmidler
  • Retorisk argumentasjon i ulike medier - det mediespesifikke
 3. Retorikk i praksis
  • Retorisk analyse - beskrive, analysere, tolke, vurdere
  • Retorisk konstruksjon - å bygge opp og framføre et overbevisende uttrykk
  • Retorisk kritikk - å vurdere etiske og juridiske sider ved journalistikk, markedsføring og kommunikasjonsrådgivning (PR) i dagens samfunn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

 • kjenner til hovedtrekkene i retorikkens historie, både i Europa og Norgekan
 • gjøre rede for retorikkens system, slik det anvendes i moderne medier, markedsføring og kommunikasjonsrådgivning (PR)
 • kan gjengi hovedinnholdet i Markedsføringslovens og Åndsverkslovens bestemmelser og har kunnskap om hvilken betydning disse lovene har for journalistikk og generell markedskommunikasjon

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bygge opp- og fremføre en tale bygget på de retoriske verktøy som han/hun har tilegnet seg i studiet
 • kan analysere en tale ved hjelp av retoriske begreper og argumentasjonslærekan analysere reklame ved hjelp av de klassiske begrepene i retorikk og argumentasjonslære
 • kan identifisere moralske aspekter og dilemmaer ved journalistikk, markedsføring og kommunikasjonsrådgivning (PR) i moderne samfunn

Generell kompetanse

Studenten...

 • forholder seg kritisk til ulike former for påvirkning
 • har kompetanse til å anvende retoriske verktøy for kritisk vurdering av ulike strategier for påvirkning av individer og grupper i samfunnet
 • er i stand til å redegjøre for opphavsrettslige forhold ved publisering samt sider ved profesjonsetiske aspekter ved medievirksomhet, reklame og PR

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i journalistikk (4. semester)

Læringsaktiviteter

 • Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og øvelser i klassen.
 • Studentene skal også arbeide med emnet mellom forelesningene og presentere ulike former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.
 • Det beregnes en betydelig egeninnsats. Studentene anbefales å etablere kollokviegrupper.

Anbefalt tidsbruk

206 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn aktuelle eksempler fra dagens medievirkelighet i undervisningen og øvelsene.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt