Innledning

Dette er et praktisk fag der studentene skal gjøre et aktivt journalistisk arbeid og publisere egne artikler i faglig media. Studentene skal arbeide med følgende tema:

 • Næringslivsjournalistikk
 • Børs og finans
 • Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk
 • Klima og miljø i økonomisk journalistikk
 • Regnskap, lover og regler
 • Ulike selskapsformer
 • Kommuneøkonomi
 • Delingsøkonomi
 • Digitalisering av økonomien
 • Bruk av sosiale medier i økonomijournalistikken
 • Kildebruk og kildekritikk i økonomijournalistikken

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sentrale temaer innenfor økonomi og næringslivsjournalistikk - herunder finans, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, kommuneøkonomi og personlig økonomi.
 • kjenner lover og regler knyttet til regnskaper samt ulike organisasjoner og selskapsformer.
 • har innsikt i nye økonomiske trender.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utøve praktisk journalistikk knyttet til næringsliv, finans, samfunnsøkonomi og personlig økonomi, og kan intervjue og drive aktiv reserach innenfor dette saksområdet.  
 • kan tilrettelegge og formidle saker om ulike økonomiske problemstillinger i et profesjonelt nettmedium.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan forstå og reflektere over hvordan ulike aktører innenfor økonomi opptrer og hvilke mekanismer som gjør seg gjeldende på dette området. 
 • skjønner betydningen av hvordan PR bedrives for å påvirke markeder og aktører innenfor børs, finans og næringsliv.  

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, oppgaver, prosjektarbeid. En vesentlig del av undervisningen vil være knyttet til aktivt journalistisk arbeid for eksterne medier.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Nært samarbeid med profesjonelle medier, hvor studentene publiserer sine artikler.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt