Innledning

Hensikten med emnet er å gi studentene en grunnleggende innføring i hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukernes atferd, og hvordan man i digital markedsføring kan dra nytte av disse faktorene. Det legges spesielt fokus på å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester, hvilke beslutningsprosesser som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste, og hvordan varer og tjenester brukes. Etter fullført emne skal studenten ha tilstrekkelig innsikt og kompetanse til å kunne benytte ulike teorier og modeller til å beskrive hva som leder frem til forbrukernes valg av vare eller tjeneste, samt kunne beskrive hva som skjer etter kjøp og hva som påvirker fremtidig kjøp.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • forstår viktigheten av å ha kunnskap om forbrukeratferd i markedsføring
  • kjenner til ulike teknikker for markedsundersøkelser

Ferdigheter

Studenten...

  • kan segmentere et marked
  • kan beskrive forbrukernes beslutningsprosess for kjøp en av vare eller tjeneste
  • kan beskrive individuelle faktorer som motivasjon, personlighet og persepsjon, samt hvordan disse påvirker forbrukernes valg
  • kan beskrive hvordan forbrukerne lærer
  • kan beskrive og analysere forbrukernes holdninger og gi forslag til strategi for holdningsendring
  • kan forklare hvordan sosiale faktorer som referansegrupper, sosiokulturelle grupper og kultur påvirker forbrukernes valg
  • kan analysere prosesser knyttet til adopsjon og diffusjon av nyheter

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere rundt etiske problemstillinger knyttet til påvirkning og overtalelse av forbrukere i digital markedsføring

Emnet inngår i

Bachelor IT - Interaktivt design

Læringsaktiviteter

Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger og case diskusjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 62 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 90 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (2-3 studenter) 

Varighet: 2-4 uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 40 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 60 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt 

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.