Innledning

Emnet har til hensikt å gi en innføring i mobile applikasjoners sårbarhet ovenfor angrep. Hvilke ulike typer trusler eksiterer, og hvordan kan man sikre seg mot disse? Emnet tar for seg generelle trusler, uavhengig av operativsystem, men fokuserer særlig på sikring av applikasjoner på iOS- og Android plattformene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om hvilke ulike typer trusler som eksisterer for mobile applikasjoner generelt, og for applikasjoner på iOS- og Android-plattformene spesielt
  • har kunnskap om hvilke typer angrep som har vært mest dominerende i nyere tid
  • har nødvendig kunnskap om iOS- og Android-plattformenes struktur og oppbygging relatert til mulige trusler
  • kjenner til sikkerhetsmodeller for iOS og Android

Ferdigheter

Studenten...

  • kan identifisere mulige sårbarheter i mobile applikasjoner på iOS- og Android plattformene
  • kan utarbeide tiltak for å sikre mobile applikasjoner på iOS- og Android plattformene

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan redegjøre for trusselbildet rundt mobile applikasjoner
  • kan redegjøre for hvordan sikkerhet kan innlemmes som et naturlig element ved utvikling av mobile applikasjoner

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi, Front-end og Mobilutvikling

Læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 12 forelesninger på ca 2 timer og 12 lærerstyrte øvinger på ca 2 timer. Øvingene er ikke obligatoriske, men for å oppnå kompetansemålene forventes det at studentene fullfører øvingsoppgavene og også på egenhånd legger inn ekstra innsats der øvingstimene ikke strekker til.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 110 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 0 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 0 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 42 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

iOS- og Android verktøy vil bli pekt ut ved emnestart

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

For å lykkes med emnet forutsettes videregående programmeringskunnskap på nivå med 2. årskull ved Bachelor i it eller tilsvarende. Videre forutsetter undervisningen at studentene har erfaring med utvikling av mobile applikasjoner. Anbefalte forkunnskaper er: Android programmering.