Innledning

Emnet skal gjøre studenten kjent med metoder med særlig vekt på metoder som har relevans for IT-bransjen. Emnet er et støtteemne til hovedprosjektet, primært i forhold til rapportskriving og metode.

Innhold

OK 11/12-18 HERO

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • skal kunne gjøre rede for forskjellen mellom kvalitative og kvantitative metoder
  • skal kunne gjøre rede for grunnprinsippene i metoder som intervjuer, spørreundersøkelser og observasjon

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal kunne gjennomføre en undersøkelse som er relevant for et IT-prosjekt
  • skal kunne begrunne valg av metode ut fra en gitt faglig problemstilling
  • skal kunne skrive en metoderapport som kan inngå som del av BAO300-Bachelorprosjekt
  • skal kunne gjennomføre litteratursøk og utarbeide en korrekt referanseliste
  • skal kunne kunne formidle sine funn skriftlig

Generell kompetanse 

  • skal kunne vurdere og benytte relevant metodikk for et IT-prosjekt
  • skal kunne vurdere etiske forhold knyttet til undersøkelsesmetoder

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi 

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som forelesninger og workshops.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer Selvstudium - 60 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 0 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 60 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 32 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (2 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering  

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.