Innledning

Hensikten er at studentene skal få praktisk og teoretisk innsikt i IT-baserte innovasjonsprosesser, gjennom å analysere og presentere kjente innovasjonsbedrifter, som for eksempel Norwegian og Apple. Emnet gir en grunnleggende innføring i Innovasjonsteori. Det legges vekt på case analyse, presentasjon og diskusjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om ulike teorier og modeller om IT-basert innovasjon
  • kjenner til den samfunnsmessige betydning av innovasjon

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende disse teoriene i analyse av flere større casebeskrivelser
  • behersker noen teknikker for case-analyse

Generell kompetanse

Studenten...

  • er i stand til å bidra i en innovasjonsprosess
  • kan planlegge og gjennomføre en profesjonell muntlig presentasjon av en innovasjonsanalyse, med god skriftlig dokumentasjon
  • kan håndtere en åpen diskusjon av case

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - E-business

Læringsaktiviteter

Ulike modeller for IT- og tjeneste-basert innovasjon blir presentert. Studentene skal analysere og diskutere innovasjons-case i grupper.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning - 48 timer

Selvstudium - 60 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 32 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 60 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (2-4 studenter)*

Varighet: 45 minutter  

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 25 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 75 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres som 72 timers individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.