Innledning

Hensikten med Bedriftsøkonomi er å gi studenten en grunnleggende innføring i sentrale deler av bedriftsøkonomisk teori, samt å gi innsikt og trening i hvordan bedriftsøkonomiske analysemetoder kan brukes som beslutningsgrunnlag.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

 • kan forklare hvorfor bedriftsøkonomi er en viktig disiplin for bedrifters beslutningstaking
 • kjenner til ulike typer kostnader og beregne hvordan disse endrer seg under ulike produksjonsmengder
 • kjenner til hvordan pris og etterspørsel påvirker bedrifters tilpasning i markedet
 • kjenner til hensikten med innvestering- og følsomhetsanalyser

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan gjennomføre priskalkyler
 • kan gjennomføre selvkost og bidragskalkyler
 • kan beregne en bedrifts tilpasning ved ulike markedsformer
 • kan gjennomføre dekningspunktanalyser
 • kan analysere en kontantstrøm og beregne dennes lønnsomhet ved hjelp av nåverdi, internrente og pay-back.
 • kan gjennomføre følsomhetsanalyser som del av nyttekostanalyse

Kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over økonomiske beregninger og hvordan ulike mål for bedriften påvirker beslutningene
 • kan kritisk vurdere lønnsomheten til prosjekter innen programvareutvikling/teknologi-investeringer basert på økonomiske beregninger

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - E-business

Læringsaktiviteter

Emnet går over ett semester med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 44 timer

Selvstudium - 90 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 63 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 3 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Regneark, kalkulator

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle trykte og selvskrevne tekster, samt enkel kalkulator er tillatt.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.