Innhold

Emnet tar for seg sentrale problemstillinger innunder fagområdet Food & Beverage management, slik som:

 • Introduksjon til restaurantbransjen
 • Megatrender og bransjetrender
 • Utvikling av mat og drikke konsepter
 • Markedsføring og salg
 • Ledelse av produkt og servicekvalitet
 • Bemanning og ledelse av ansatte
 • Menyer og menyplanlegging, prising og pristeknikker
 • Innkjøp og lagerhåndtering av mat og drikke
 • Produksjon og servering av mat og drikke
 • Økonomi, svinnproblematikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om restaurantdrift i og utenfor hotellnæringen
 • har kunnskap om utvikling av mat og drikkekonsepter  
 • har kunnskap om drikke med spesiell vekt på øl,vin og brennevin, samt regler og lover som man må forholde seg til i Norge
 • har kunnskap om mat- og drikkekultur og hvilke eksplisitte og implisitte regler som gjelder: når man spiser, hvordan man spiser, hva man spiser og med hvem man spiser

Ferdigheter

Studenten...

 • har nødvendige ferdigheter for å utvikle mat og drikkekonsepter i hoteller og restauranter  
 • har nødvendige ferdigheter til å kunne bistå i ledelse og drift av barer og restauranter i og utenfor hoteller  
 • har ferdigheter til å kunne bistå i utviklingen av mat og drikkemenyer 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan bidra faglig i mat og drikke avdelinger på hoteller og i drift av restaurantvirksomheter
 • er i stand til å identifisere kommersielle muligheter i bransjen og bidra i arbeidet med å utvikle mat og drikke konsepter i og utenfor hotellvirksomheter 

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også kunne presentere ulike former for oppgaver i plenum. Studenter må påregne en betydelig egeninnsats

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Relevante fagressurser fra hotell- og restaurantbransjen vil bidra som eksterne foredragsholdere underveis i faget

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 6 -10 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Bugge, Annechen og Døving, Runar. 2000 Det norske måltidsmønsteret - ideal og praksis. Kap 1,3,5-12, 190 s. Lysaker: Statens institutt for forbruksforskning. Elektronisk tilgjengelig via OsloMet:  http://www.hioa.no/extension/hioa/design/hioa/images/sifo/files/file52751_rapport-nr-2-2000.pdf

Davis, Bernard, Andrew Lockwood, Ioannis Pantelidis and Peter Alcott. 2018. Food & Beverage Management. 6.utg. Routledge: Abingdon. ISBN: 9781138679306. Pages: 379.

Horverak, Øyving and Bye, Elin K. Det norske drikkemønsteret. En studie basert på intervjudata fra 1973-2004 SIRUS rapport no. 2/2007 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2007. Chapter 11, 14, 15, 18 and 20. Pages: 30. Elektronisk tilgjengelig via Bibsys Brage: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/275879

Kapera, Izabela. 2015. "Hotel Gastronomy as Viewed by Customers." British Food Journal, 117(12): 2993-3002. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/BFJ-02-2015-0077

Karson, Kevin and Kevin S. Murphy. 2013. "Attracting Local Guests to Resort Food and Beverage Operations: The Case of the Orlando Resort and Spa." Journal of Foodservice Business Research, 16(4): 391- 406. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=90412757&site=ehost-live&scope=site

Kivela, Jaks and John C. Crotts. 2006. "Tourism and Gastronomy: Gastronomy's Influence on How Tourists Experience a Destination." Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3): 354-377. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=21847753&site=ehost-live&scope=site ]

Digitalt kompendium for emnet GIH1100 Gastronomi i hotellbransjen legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Døving, Runar (2003) "Matpakka" i Rype med lettøl. En antropologi fra Norge. Pax forlag, Oslo. 89-117. Pages: 26

Jacobsen, Eivind and Kjærnes, Unni (2003) "Sikker mat til forbrukerne - et privat eller offentlig ansvar?" i Eivind, Almås, Reidar og Johnsen, Jahn Petter. Den politiserte maten. Abstrakt forlag 245-275. Pages: 30

Samlet sidetall/pensum

732 sider