Innledning

Emnet vil videreutvikle kandidatens ferdigheter innen redaksjonell design og gi fordypning og kunnskap om å utarbeide relevante og tydelige løsninger innen redaksjonell design, visuell dramaturgi og grafisk produksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om visuell design, redaksjonell design, layout, fortellerteknikk og visuell dramaturgi
 • kjenner nødvendige hensyn og fremgangsmåter for produksjon av redaksjonelle produkter

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan analysere eksisterende visuelt språk og vise forståelse for kontekst når det skapes et redaksjonelt uttrykk.

Generell kompetanse 

Studenten...

 • har et bevisst forhold til virkningen av innhold og formspråk

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, selvstudium av læremidler, research, prosjektarbeid, veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 90 timer

Selvstudium - 100 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer

Selvstendig øving, praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 100 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 80 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Mac og printer.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (rapport)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Generelt:

 • Demonstrert forståelse og relevant bruk av kreative metoder og arbeidsprosesser

 • Løsningen reflekterer justeringer som er gjort som følge av veiledning

Praktisk løsning:

 • Overordnet konsept

 • Originalitet i forhold til kontekst og kategorispråk

 • Kommuniserer tydelig

 • Grafisk håndverk og typografiforståelse

Skriftlig løsning:

 • Klarhet i forhold til å redegjøre for prosess og grunnlag for de valgene som er tatt.

 • Demonstrert forståelse av pensum og relevant teori, samt evne til å skape meningsfylte synteser basert på dette

 • Korrekt bruk av kilder og kildehenvisning

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet inngår i en faglig helhet, og for å få fullt utbytte av undervisningen bør studenten ha deltatt ved og gjennomført 1. og 2. semester av Grafisk design.