Innledning

Emnet fokuserer på hvilken funksjon design har i mellommenneskelige forhold og mediert kommunikasjon. Gjennom prosjektbasert arbeid i forskjellige typer samarbeidskonstellasjoner utvikles det forståelse for hvordan design underbygger og stimulerer kommunikasjon, forståelse og handling. Gjennom deltagelse i konkurranser og egeninitierte prosjekter understrekes viktigheten av publisering som et potensielt virkemiddel for å generere oppmerksomhet og tiltrekke seg nye oppdrag.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • skal ha kunnskap om de ulike funksjonene design har, og hvordan dette kan påvirke mellommenneskelig handling

Ferdigheter 

Studenten...

 • skal kunne skape meningsfylt visuell kommunikasjon som underbygger mellommenneskelig interaksjon

Generell kompetanse 

Studenten...

 • skal ha forståelse for hvordan initiere, planlegge og styre prosjekter i samarbeid med andre

Emnet inngår i

Bachelor i Grafisk Design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid, veiledning og felles diskusjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 45 timer Selvstudium av teori/pensum - 50 timer Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 50 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 15 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Digital produksjon og printproduksjon.

Eksamen

Eksamensdel 1: Mappevurdering, individuell

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

 • Demonstrert forståelse og relevant bruk av kreative metoder og arbeidsprosesser 
 • Løsningen reflekterer justeringer som er gjort som følge av veiledning

Praktisk løsning blir i tillegg vurdert på:

 • Overordnet konsept
 • Grafisk håndverk og utforming
 • Originalitet i forhold til kontekst og kategorispråk
 • Kommunikasjonsverdi

Skriftlig løsning blir i tillegg vurdert på:

 • Relevant tema og problemstilling
 • Relevant refleksjon rundt og anvendelse av teori og begreper relatert til Interaksjon
 • God bruk av kilder og formelt korrekte kildehenvisninger

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamensdel 1/2: Innlevering av samme mappeeksamen/hjemmeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet inngår i en faglig helhet, og for å få fullt utbytte av undervisningen bør studenten ha deltatt ved og gjennomført semester 1 - 3 ved Grafisk design.