Innledning

Studenten skal utvikle og gjennomføre designprosjekter fra brief til publisering, enten gjennom reelle prosjekter i samarbeid med oppdragsgiver, eller som et realistisk prosjekt gitt av skolen. Emnet gir profesjonell og praktisk innsikt i komplekse digitale designoppgaver, produksjonsteknikker og emner etter den individuelle oppgavens tema.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten..

 • har profesjonalisert kunnskap om webutvikling og digital design, og kan utvikle og løse komplekse kommunikasjons oppgaver innen alle typer digital visuell kommunikasjon 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan løse digitale designoppgaver fra brief til publisering. 

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan selvstendig planlegge og gjennomføre et komplekst digitalt prosjekt som strekker seg over tid. 

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid, veiledning og felles diskusjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 90 timer 

Selvstudium av pensum - 100 timer 

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 100 timer 

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer 

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 80 timer 

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til Mac og printer.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: To uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (prosessrapport)*

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Generelt:

 • Demonstrert forståelse og relevant bruk av kreative metoder og arbeidsprosesser
 • Løsningen reflekterer justeringer som er gjort som følge av veiledning

 

Praktisk løsning blir i tillegg vurdert på:

 • Overordnet konsept
 • Grafisk håndverk og utforming
 • Originalitet i forhold til kontekst og kategorispråk
 • Kommunikasjonsverdi
 • Relevans i forhold til brief

 

Skriftlig løsning blir i tillegg vurdert på:

 • Relevant tema og problemstilling
 • Relevant refleksjon rundt og anvendelse av teori og begreper relatert til praktisk designarbeid utført i emnet
 • God bruk av kilder og kildehenvisninger

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Ingen.