Innledning

Emnet gir innføring i problemstillinger knyttet til bevisstgjøring rundt hvordan du fremstår som designer og potensiell arbeidssøker. Arbeidet i dette emnet gir grunnleggende kunnskap om å starte, drive og promotere egen bedrift. Studentene utarbeider prosjektplaner, viser hvordan de legger frem tilbud for en potensiell kunde, inngår kontrakt, budsjetterer og fakturerer. Emnet gir en grunnleggende innføring i opphavsrett, designbeskyttelse og juridiske rettigheter som designer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • skal ha grunnleggende kunnskap om hvordan profilere seg i forhold til en valgt mottaker
 • skal ha grunnleggende kunnskap om hvordan starte og drive egen bedrift

Ferdigheter 

Studenten...

 • skal kunne utarbeide prosjekter og tilbud, samt budsjettere og fakturere
 • skal kunne sette sammen sin egen portfolio

Generell kompetanse

Studenten...

 • skal ha forståelse for kompleksiteten i det å drive egen bedrift eller freelancevirksomhet
 • skal ha forståelse for mulige juridiske og etiske utfordringer en grafisk designer kan stå overfor i arbeidslivet

Emnet inngår i

Bachelor i Grafisk Design

Læringsaktiviteter

Undervisningen foregår som fellesforelesninger, selvstudium av læremidler, research, prosjektarbeid, veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer Selvstudium av pensum - 30 timer Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 70 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til Mac og printer.

Eksamen

Eksamensdel 1: Mappevurdering, individuell 

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Praktisk løsning blir vurdert på:

 • Kommunikasjonsverdi
 • Relevans i forhold til målgruppe
 • Originalitet i forhold til kontekst og kategorispråk
 • Grafisk håndverk og utforming

Skriftlig løsning blir vurdert på:

 • Klarhet i forhold til å redegjøre for prosess og grunnlag for de valgene som er tatt Demonstrasjon av forståelse av pensum og relevant teori, samt evne til å skape meningsfylte synteser basert på dette
 • Relevant refleksjon rundt og anvendelse av teori og begreper
 • God bruk av kilder og kildehenvisninger

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamensdel 1/2: Innlevering av samme mappeeksamen/hjemmeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet inngår i en faglig helhet, og for å få fullt utbytte av undervisningen bør studenten ha deltatt ved og gjennomført semester 1 - 5 ved Grafisk design.